Tidspunkt: tirsdag den 18. juni klokken 19.00

Adressen for afholdelsen er endnu ikke fastlagt, men kan i løbet af kort tid læses på foreningens hjemmeside www.egholmsvenner.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Behandling af forslag fra bestyrelsen om nye love for Egholms Venner

Bilag:
a. Nugældende love/
b. Bestyrelsens forslag til nye love./

Bestyrelsens begrundelse for forslaget: Der er behov for at lovene udtrykkeligt – i modsætning til nu – tager stilling til
– Tegningsret
– Hæftelse
– Kompetencefordeling mellem generalforsamling og bestyrelse
Især hvis der skal anlægges sag, som nævnt i bestyrelsens forslag under pkt. 4, er der behov for fyldestgørende love for foreningen.
Ved samme lejlighed ønsker bestyrelsen at demokratisere lovene og at gøre lovene mere tydelige end de nugældende love.

4. Behandling af sålydende forslag fra bestyrelsen:
”Bestyrelsen bemyndiges til på foreningen Egholms Venners vegne at træffe beslutning om at anlægge sag mod miljø- og fødevareministeren, fordi ministeren ikke har udvidet fuglebeskyttelsesområdet F1 ved Egholm. Fuldmagten giver bestyrelsen ret til at beslutte om der skal anlægges sag, hvem der i givet fald skal føre sagen, og om hvilke påstande og anbringender (argumenter) der skal fremføres under sagen, og til under sagsforløbet at indgå retsforlig, hæve sagen eller træffe alle øvrige beslutninger med hensyn til sagens førelse og afslutning”

Kortfattet begrundelse, som vil blive uddybet på generalforsamlingen:

Selv om der må antages at være tilstrækkelig dokumentation for at den lysbugede knortegås benytter områderne omkring Egholm, også øst og syd for fuglebeskyttelsesområdet nuværende udstrækning, har ministeren undladt i de to seneste bekendtgørelser, og altså også i den nuværende at udvide fuglebekyttelsesområdet, hvilket ministeren ellers må antages at være forpligtet til efter både danske regler og EU-regler, sandsynligvis fordi ministeren vægter hensynet til en planlagt linjeføring over Egholm af en tredje Limfjordsforbindelse højere end hensynet til at overholde forpligtelsen til at udvide fuglebeskyttelsesområdet.

Egholms Venner har søgt fri proces til sagen. Der er endnu ikke truffet afgørelse om der gives fri proces. Opnår Egholms Venner ikke fri proces, skal der træffes et vanskeligt valg mellem hensynet til at føre sagen og hensynet til den økonomiske risiko for foreningen ved at føre sagen. Det kan blive nødvendigt at træffe valget lige op til fristen for at anlægge sag, som er den 20. juni 2019.