Love for foreningen E.V.

§ 01 Navn og Hjemsted:
Foreningens navn er: Egholms Venner.
Dens hjemsted er: Formandens adresse.

§ 02 Formål:
Foreningens formål er at bevare Egholm som Ø, og til hver en tid at arbejde for at der aldrig etableres nogen form for fast vestlig bynær forbindelse. (Naturlige forbindelser, så som is, skal ikke bekæmpes). Endvidere skal foreningen arbejde for at øens natur, miljø og lokalsamfund trives bedst muligt, og at så mange som muligt, får lejlighed til at opleve øens natur.

§ 03 Medlemmer:
Som medlemmer, kan optages alle, både enkelt personer, og institutioner, som kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. Det gælder dog for institutioner, og lignende, at der, på generalforsamlingen, kun opnås 1 stemme, pr kontingent indbetaling.
Personer, og institutioner, som ikke lever op til foreningens formål, kan ikke optages som medlem.
Medlemmer som modarbejder foreningens formål kan ekskluderes.. En eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men det ekskluderede medlem kan forlange beslutningen behandlet på en, til formålet, indkaldt generalforsamling.
Her afgøres sagen ved simpelt stemmeflertal.

§ 04 Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, efter simpelt flertal.

§ 05 Generalforsamling:
Tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde, skriftligt, eller pr mail, 14. dage før afholdelsen.
Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed..

Dagsorden:
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af Dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg ar revisor.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

Stemmeret:
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance..

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, eller når ½ af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr mail senest 14 dage før afholdelse.

Ændring af love:
Ændring af foreningens love kan kun finde sted på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget.

Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, samt 1 medlem uden fast arbejdsområde. Desuden vælges 2 suppleanter, som er med til bestyrelsesmøder, men ikke har stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle vælges for 2 år af gangen således at formand, sekretær og næstformand vælges i lige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, og de 2 suppleanter vælges i ulige år.. Et flertal af bestyrelsen skal være bosiddende på Egholm.

§ 06 Ophævelse af foreningen
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en, til formålet, indkaldt generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stedet, og hvor mindst 5/6 af medlemmerne stemmer for ophævelsen.
Indkaldelse skal ske 14 dage før afholdelse.

Ved ophævelse, deles foreningens aktiver blandt de medlemmer, som på ophævelsestidspunktet, ikke er i kontingentrestance..

____________________________________________________

Share Your Thoughts