Pressemeddelelse fra Egholms Venner

06042024: 

Foreningen Egholms Venner sender en delegation til EU

Delegationen får foretræde for EU-parlamentets Petition (PETI) -udvalg tirsdag den 9. april og består af bestyrelsesmedlem i Egholms Venner, landinspektør Jens Toft-Nielsen, lodsejer på Egholm, IT-konsulent Gitte Røndrup og advokat Louise Faber.

Egholms Venner har tilbage i november 2023 henvendt sig til PETI-udvalget, da foreningen mener, at de danske myndigheder bevidst har undladt at udvide Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og Habitatområde 15, selv om alle betingelserne for en udvidelse, jf EU-lovgivning, er til stede,. 

Parlamentsmedlem for SF Margrethe Auken er meget optaget af sagen om Egholm og vil deltage i mødet. Hun er særligt opmærksom på, at den danske stat ikke har udpeget hele Egholm til Natura 2000-område endnu, på trods af overordentlig tungtvejende dokumentation for, at habitatdirektivets betingelser for udpegning for længst er opfyldt. Tilstede vil også være repræsentanter fra EU-kommissionen.

Forhistorien er, at Egholms Venner samt lokale lodsejere fra øen, ved gentagne lejligheder og gennem flere år har gjort de danske myndigheder opmærksomme på, at kriterierne for en udvidelse af Natura 2000-området er til stede, og at området derfor skal udvides, så det omfatter det Important Bird Area (IBA) område, som Dansk ornitologisk forening allerede tilbage i 2014 udpegede. IBA-området indbefatter hele Egholm samt Limfjorden rundt om.

Advokat Louise Faber forklarer, at man ikke må lægge en motorvej i et Natura 2000-område, og at beskyttelsen også kan indtræde, før området er formelt udpeget. Formålet med henvendelsen til PETI-udvalget er, at EU skal håndhæve beskyttelsen overfor Folketinget, idet det forventes, at et flertal i Folketinget vil vedtage anlægslov for en  3. Limfjordsforbindelse over Egholm til maj. 

Beskyttelsen forpligter Folketinget til at undgå at ødelægge området med en motorvej, hvis der findes et velegnet alternativ. Og det gør der bl.a. i form af en paralleltunnel i øst. Det er endda dokumenteret efter, at erhvervsliv og borgerne i Aalborg har fået lavet en beregning i samme trafikmodel, som er brugt for Egholm-motorvejen. Beregningerne viser, at trafik-flowet er meget bedre med en østløsning, der samtidig er billigere og går helt uden om Natura 2000 beskyttede områder.

Egholms Venner mener altså, at de fugle, pattedyr, og naturtyper, som findes i området, og som har titel af 

Udpegningsart, gør, at det er i strid med EU-lovgivning, at Danmark endnu ikke har fået Egholm og den omkringliggende del af Limfjorden udvidet og formelt udpeget som Natura 2000-område. 

Bestyrelsesmedlem i Egholms Venner Jens Toft-Nielsen udtaler her kort før afrejsen til Bruxelles: ”Jeg er personligt – og fagligt som landinspektør – meget bekymret for retssikkerheden i denne sag. Det er tydeligt, at den danske stat ignorerer væsentlige EU-bestemmelser. Det synes jeg faktisk er flovt.” 

 

Henvendelse, hvis der ønskes uddybning, til:
Louise Faber, 22799535
Jens Toft-Nielsen, 40272685 eller
Gitte Røndrup 22611870