Formandens beretning 2008.

Vores seneste generalforsamling blev holdt på Kronborg, som lidt af en fest. En såkaldt ”klap hinanden på ryggen fest”, med diverse prisuddelinger, for at fejre at det ikke lykkedes, det nu nedlagte Nordjyllands amt, at få sin VVM redegørelse godkendt.. Hvilket jo samtidig betød, at Amtet ikke kunne vedtage at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm..
Man kunne håbe at fornuften så havde sejret, men sådan gik det ikke! Både Aalborg Kommunes tekniske rådmand Mariann Nørregaard og tidligere Regionsformand, nuværende menigt folketingsmedlem, Orla Hav har lige siden for søgt, at få Staten til at færdiggøre de manglende undersøgelser, som de kalder dem.. MN siger det på følgende måde: Det drejer sig om, at få kortlagt forekomst af svampearten spidssnudet padde på Egholm! Det er jo hurtigt gjort, for der findes ingen svampe af arten ”spidssnudet padde”, hverken på Egholm eller noget andet sted.. I stedet findes der en paddeart, som hedder spidssnudet frø! Måske er det den, som rådmanden har fået galt i halsen?

Vi har opfyldt foreningens formål, ved stadig at have bevaret Egholm som en Ø, og ved at en vestlig bynær forbindelse ikke er blevet til noget.. Samtidig står der jo at vi skal arbejde for at øens natur og lokalsamfund trives bedst muligt og at så mange som muligt får lejlighed til at opleve øens natur. Det sidst synes jeg vi har opfyldt fint ved at være medarrangører af hele 7 forskellige arrangementer, sammen med Aalborg Kommune Park og Natur. Alle sammen var meget velbesøgte, og vi fornemmede at folk generelt havde stort udbytte af turene.. Dog var det måske lidt småt med udbyttet på de to fisketure, men man kan jo ikke være heldig hver gang.

Vi var arrangører af en Sankt Hans aften, som bare gik super fint..  Der var ifølge færgepersonalet omkring 500 mennesker på øen den dag, og vores traktorfører og guider havde en travl, men forhåbentlig også fornøjelig aften.
Per Thomassen havde en flok mennesker med på travetur, og der blev, takket være en fuld besætning fra MC klubben Freaks, solgt pølser og drikkevarer fra det ”fine ”telt, som også husede musikken. Jeg skal hilse og sige at The Kæjlænders er klar igen i år hvis det skal være. Bålet brændte hele natten hvilket jo nok til en vis grad kan tilskrives de enorme mængder af brænde som Gryn og Ove kørte til med deres rendegraver.. 

Vi må ikke glemme vores traditionelle juletræs arrangement, som igen trak mange mennesker til øen. Der var den sædvanlige vandretur under ledelse af Esben Buch, fra Park og Natur, og der var det sædvanlige æbleskivearrangement på Kronborg. Vi havde fået rådmand Thomas Kastrup-Larsen til at holde juletalen.. Samtidig blev der lejlighed til at hilse på Kronborgs nye vært Kasper Christensen.

Der pågår jo som bekendt en fredningssag for Egholm.. Danmarks Naturfredningsforening har rejst sagen, som stadig er til votering i fredningsnævnet.. Man havde fra fredningsnævnets side bedt om nogle supplerende oplysninger hos hhv. Aalborg Kommune og Miljøcenter Aalborg.. Det er kommet mig for øre at man hos Miljøcentret har haft samme person til at besvare spørgsmålene, som gennem flere år her siddet med i styregruppen for en 3. Limfjordsforbindelse.. Jeg synes umiddelbart det kan lyde ret så uheldigt at en person, som har været med til at lave en VVM redegørelse, som godt nok blev kasseret, nu igen får lejlighed til at udtale sig om konsekvenserne af en motorvej over Egholm, i forhold til øens Strandtudser, Mosehornugler, og Lysbugede knortegæs.. Jeg kan ikke forestille mig at han fraviger sine konklusioner fra VVM redegørelsen, og indtil andet er bevist, vil jeg tillade mig at tvivle på hans objektivitet.. Nu er det sådan at Egholms Venner ikke forholder sig til fredningssagen, da vi ikke har noget om fredning i formålsparagraffen, så vi kan ikke klage over miljøcentrets dispositioner. Men hvis det viser sig at Miljøcentret, som i VVM redegørelsen, påstår at en motorvej over øen ikke skader øens natur så er der nok alligevel nogle af foreningens medlemmer der brokker sig lidt, for så er vores ø status nemlig truet..
Debatten har gennem året køre lidt i bølger, og vi kunne en overgang opleve at især Venstres lokale løver var helt på toppen og gik meget i pressen og fortalte om at hele venstres folketingsgruppe ville bakke op om Egholm forbindelsen.
Vi havde på et tidspunkt sendt en forespørgsel til samtlige folketingets trafikordførere, og Transportministeren, og fra sidstnævnte. Som på det tidspunkt hed Flemming Hansen havde vi modtaget det svar, at man fra statens side kun ville vedgå ansvaret for at lave trafikale forbedringer omkring den nuværende tunnel, når der blev behov for det.. Samme udmelding havde vi fra stort set alle andre ordførere, på nær Venstre, som ikke havde givet svar.
Til gengæld har vi kunnet se i pressen, hvordan Statsministeren, som jo mig bekendt er et rimeligt fremtrædende medlem af Venstre, har bebudet at det skal være slut mad at lave lokale trafikmafier, og henviser direkte til den nordjyske trafikmafia, som jo, i sin tid, fik trukket hele to motorveje til Vendsyssel, som betaling for at lægge stemmer til Storebæltsforbindelsen.. Vi har også erfaret at Statsministeren ikke vil være med til at ødelægge naturperler, så ud fra de udtalelser burde Egholm ikke være i fare for at blive udslettet lige med det første..

Regeringen nedsatte i 2006 en Infrastrukturkommission, som skulle komme med forslag til hvordan fremtidens infrastruktur skal strikkes sammen, og hvor der skal investeres først.. Vi har selvfølgelig indsendt en meget omfattende skrivelse til kommissionen, så de ikke kun skal sidde og læse jammerlige historier fra tilhængernes side. Vores henvendelse kan stadig læses på hjemmesiden.
(både vores egen, og Infrastrukturkommissionens).

Der blev i løbet af året skiftet ud på Transportministerposten, og den lokale Jacob Axel Nielsen blev indsat på posten.. Han blev selvfølgelig straks spurgt om han nu kunne love Nordjylland en vestlig forbindelse, som han jo hidtil havde støttet, men nu hvor han havde fåret ansvar, så fik piben en anden lyd, og han ville nu pludselig afvente infrastrukturkommissionens endelige rapport..

I mellemtiden blev der udskrevet folketingsvalg og, traditionen tro, blev der næsten ikke snakket 3. Limfjordsforbindelse under valgkampen..

Den før omtalte rapport fra infrastrukturkommissionen blev offentliggjort her først i januar 2008, og der stod ikke et bogstav om en 3. Limfjordsforbindelse, og slet ikke en vestlig..
Det fik jo så det nyvalgte folketingsmedlem Orla Hav, som vi tidligere kendte i en anden forbindelse, til at flyve op som trold af en æske, og forlange en afklaring af spørgsmålet, om en 3. Limfjordsforbindelse her og nu.. Han tilskrev den nye transportminister, som nu hedder Carina Christensen, og udbad sig svar på ”hvordan hun forholdt sig til det statslige engagement i at løse den faktuelle situation at kapaciteten over Limfjorden var opbrugt i 2015 – 2020”. For at ministeren ikke skulle løbe tør for læsestof tilskrev vi også ministeren og fremlagede blandt andet Aalborg Kommunes seneste trafik og miljørapport, som viser at den fjordkrydsende biltrafik ved Aalborg faktisk er faldet med 1 %
Samtidig gjorde vi ministeren klart, at vi finder diverse konventioner og direktiver brudt med en forbindelse over Egholm.

Om vores henvendelse har haft indflydelse på ministerens svar, skal jeg lade være usagt, men i hvert fald var hun klokke klar i sin besvarelse. – Staten vil stadig kun vedgå sit ansvar for at sikre fremkommeligheden ved den nuværende tunnel.. Hvis nordjyderne ønsker andre løsninger så må de selv betale!!

Her står sagen om den 3. Limfjordsforbindelse så lige nu.. Det er spændende hvor den står i morgen.. En ting er sikkert vi står fast, og opgiver aldrig kampen for at bevare Egholm som en Ø!
Og for det ikke skal være løgn, så er jeg sikker på at det lykkes. 

En anden ting vi blander os lidt i er, at få skaffet øen en bedre færge.. Vi gør det selvfølgelig for at så mange turister som muligt får lov at opleve øens rolige virke, og for at lokalsamfundet kan trives bedst muligt.. Egholm Samråd gør det for at sikre øens erhvervsliv og øvrige beboer så gunstige vilkår som muligt.
Sagen er lidt på ”rumle/rygte basis” Men det er sådan at Hjarnø måske får en ny færge, og deres gamle, er faktisk ret perfekt som ny Egholm færge.. den kan tage 5 biler og ca. 20 ton gods, så den er lige den smule større end den nuværende, som gør at den vil være perfekt.. Men som før nævnt, er der intet konkret i sagen endnu.

Med håbet om, og troen på en lys fremtid for Egholm, vil jeg ønske alle god kamp fremover. For den er ikke slut endnu.. Der er altid mulighed for at nogle projektmagere dukker op med diverse forkromede planer i håbet om en hurtig økonomisk gevinst. Og der er altid nogle politikere der hopper på limpinden.
 

Formanden 2008.

Share Your Thoughts