Brev til transportministeriet

Til Transportministeriet Egholm den 11.12.08
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K.

Kære Transportminister Lars Barfoed.

Vi har, gennem dagspressen, erfaret at nogle af de nordjyske politikere vil lægge pres på regeringen for at få sat dato på en 3. Limfjordsforbindelse.. Vi kan også forstå at man vil lægge pres på regeringen for at få lavet den senest kasserede VVM redegørelse ”færdig”, som man siger.. Begrundelsen skulle være at man vil sikre at plangrundlaget for en 3. Limfjordsforbindelse er i orden i form af arealreservationer til en motorvej over Egholm..
I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der i rigtig mange år har været foretaget arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse, hhv. i øst, langs den eksisterende tunnel, samt i vest, den såkaldte Lindholmlinje.. Man kan så spørge sig selv hvad der nødvendiggør at skatteyderne skal betale for endnu en dyr VVM undersøgelse.. Ikke mindst synes vi det forekommer mærkværdigt, at man lokalt klistrer sig fast på en Egholmlinje når 2 tidligere VVM redegørelser er blevet kendt ugyldige netop på grund af fejl og mangler i forbindelse med undersøgelser på og omkring Egholm.

Der pågår i øjeblikket en fredningssag for Egholm, rejst af Danmarks Naturfredningsforening, og falder denne sag ud til en fredning af øen, kan en motorvej her synes meget vanskelig at realisere..
Det er den nu, efter vores mening, også alligevel. Ca. 1/3 del af Egholm er allerede udlagt som EU habitatområde, Ramsarområde, og fuglebeskyttelsesområde.
En række plante og dyrearter samt naturtyper på og omkring Egholm er omfattet af internationale konventioner, så som Bern, Bonn og Biodiversitetskonventionen.
Vi er meget sikre på at flere af disse konventioner vil overtrædes hvis der etableres et så stort teknisk anlæg over Egholm, som en motorvej udgør..

Vi henleder endvidere opmærksomheden på, at miljøministeriet tilbage i 1996 bekendtgjorde at, citat: De linjeføringer der går over Egholm er problematiske i forhold til de nationale interesser, ministeriet varetager. Citat slut.

Vi har bemærket at man fra flere politikeres side fremfører at man taler i enighed, og med én stemme.. Vi tillader os at sætte et stort spørgsmålstegn ved denne enighed.. Der har gennem processen været forskellige ønsker af en linjeføring, i de forskellige nordjyske kommuner.. Nogle har peget på en vestlig, og nogle på en østlig forbindelse.. Men i sommer kom der så hvid røg op ad skorstenen.. Fra den ene dag til den anden pegede alle 11 borgmestre på en vestlig forbindelse over Egholm. Selv Aalborgs borgmester, som altid har gået ind for en østlig, blev talt med.. Vi har senere spurgt hvorfor han har skiftet mening, men han påstår, at det har han heller ikke! – Men han har nu heller ikke formået at forklare hvorfor han ikke har protesteret over at blive talt med blandt de såkaldt ”enige” borgmestre..

Undersøgelser, som forskellige medier har foretaget blandt den nordjyske befolkning, har vist at man er delt næsten lige i spørgsmålet om hvor man ønsker en forbindelse.. Vi er af den klare opfattelse, at en stor del, måske de fleste, slet ikke mener at vi har behov for yderligere motorvejsforbindelser..
En ”citybro” hvor gående og cyklende trafikanter også kan tilgodeses er der mere plan i.

Vi har tidligere rettet henvendelse til de siddende transportministre, og går ud fra at dette materiale stadig befinder sig i ministeriet, og henviser herved også til tidligere fremsendte.. Vi står desuden gerne til rådighed med yderligere oplysninger.. Og vi deltager meget gerne i et møde om sagen.
Vi stiller gerne op som guider hvis ministeren skulle have lyst til at foretage besigtigelse af den ø, som ca. 50.000 turister hvert år nyder som et bynært åndehul, men som nogle af de lokale politikere åbenbart hellere ser anvendt som bropille..

I håb om at ministeren kan gøre brug af vores henvendelse..

Men venlig hilsen
Foreningen Egholms Venner
V/Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg.
Tlf. 98 10 97 77 / 40 57 97 77
Email: egholm59@paradis.dk

Share Your Thoughts