Referat af generalforsamling i Egholms Venner 28.02 2008

1. Valg af dirigent. – Ove Axelsen blev valgt, og godkendte mødet som rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
I forbindelse med beretningen, kom Per Thomassen med et forslag om at man burde rense det gamle gadekær op, og få sat bænke og borde der ved, for at trække flere turister til. Dette bl.a fordi, det er et af øens historiske steder, med gårde lige omkring.
Espen Buch var enig, og foreslog at man søgte midler fra kommunen til dette tiltag, og at man samtidig fik lavet nogle standere, ” kulturtavler ” som kunne fortælle om øen, dens natur og oprindelse.
Disse forslag vil blive taget op af bestyrelsen, til yderligere udarbejdelse.  3. Regnskabet blev godkendt. Der var et fint overskud fra 2007 på 4365,64kr., og kassebeholdningen er i dag på 8649,13kr.
Bestyrelsen er opmærksom på, at det er et ret stort overskud, og at man bør bruge nogle af pengene på tiltag for øen.

4. Indkomne forslag – dem var der ingen af. 5. Valg af bestyrelse.
Her var der genvalg til Henrik og Michael, mens Gitte blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem fra Egholm. 6. Valg af revisor. Her var der nyvalg til Tove.

7. Fastsættelse af kontingent.
Med foreningens fine økonomi, blev det vedtaget at det uændret skulle være 50kr. årligt.

8. Eventuelt.
Her var der en hel del debat/snak.
Bl.a. foreslog Espen Buch, at der laves et foredrag om Egholms naturværdier, enten i forbindelse med en kommende generalforsamling, eller som et særskilt møde et sted i Aalborg. Dette dels for at skaffe flere medlemmer, og dels for at flere får åbnet deres øjne for hvad en Egholmforbindelse vil få ødelagt.
Han bad samtidig, om nye billeder og gerne nye tekstforslag, til kommunens Egholmfolder, som snart skal revideres.
Ligeledes fortalte Espen Buch, at man har indstillet til kommunen, at man skal godkende Egholm som værende et unikt område for kommunens naturundervisning, og at øen samtidig er meget brugt til dette.

Leif Andersen mente, at man skal passe på med at blande den kollektive trafik ind i debatten om en Egholmforbindelse, da han ellers mente at man vil blive sat for meget i gruppe med Enhedslisten, og dermed miste foreningens brede. 9. I øvrigt skal det bemærkes, at generalforsamlingen blev fulgt af 4 unge mennesker fra universitetet, som flere gange har vist Egholm og foreningen sin interesse – hvilket bestyrelsen naturligvis finder yderst positivt!  Efter et møde i god ro og orden, efter kaffe med blødt brød samt musisk underholdning og fællessang med Per Thomassen på banjo, sagde Ove Axelsen og Henrik Mørch tak for i aften.

Share Your Thoughts