Egholms Venner den 01-02-2012

Referat:

Egholms Venner den 01-02-2012 kl.: 19.00.

1.Henrik bød velkommen til 7 fremmødte medlemmer.

2.Tage Kragbak blev valgt som ordstyrere.

3.Formandens beretning: Henrik vedlægger.

4.Debat om beretning: Det blev konstateret, ved denne VVM redegørelse er der indleveret ca. 1500 indsigelser, hvoraf de ca. 1300 er mod en vestlig forbindelse. Flemming spurgte om hvor mange indsigelser der var ved sidste VVM redegørelse og det menes at være langt under 1/3 del i forhold til denne gang. Tage mener, vejdirektoratets indstilling er en fejl, De bør være neutrale. Esben mener der er alt for mange fejl og mangler i den nye VVM redegørelse. Han mangler en stillingtagen til påstanden om konventionsbrud i naturspørgsmål. Niels har talt med Rasmus Prehn, som eventuelt vil en tur på Egholm med Trafikudvalget. Dette håber vi vil blive aktuelt. Esben kunne konstatere at de fleste medier tilsyneladende er på vores side. De flest indslag er meget positive over for vores meninger. Per Thomason var meget ærgerlig over fredningen af Egholm ikke lykkedes de 2 første gange. Alle var enige om at fredningsforeningen har fået kolde fødder efter disse 2 nederlag. De mangler eventuelt noget samspil og forslag så deres projekt kan blive fyldestgørende og herefter måske fremføre sagen igen. Tage foreslog at en delegation eventuelt tager et møde med fredningsforeningen. Henrik kunne fortælle, der er gang i møder om naturprojekter, sammen med Per Clausen fra Enhedslisten, blandt andet omkring indflytning af diger visse steder. Per Thomasson forespurgte om der ikke kunne fremføres nogen mindre projekter, som kommunen eventuelt kunne deltage i og som de er nemmere at overtale til. Der har været forslag om cykelstier og vedligehold af vandrestier i spil, men mest afslag fra kommunen. Esben foreslog eventuelle braklægninger af strandenge.

5.Regnskab: Kassebeholdning er lige nu 8111.95 kr. Regnskabet blev godkendt. Der blev fremlagt forslag om at støtte opstillingen af nogle borde og bænke ved Statsbroen med 2500 kr. og dette blev godkendt af generalforsamlingen. Dette tages op senere i bestyrelsen.

6.Valg til bestyrelse: Alle opstillede blev genvalgt uden modkandidater. Både bestyrelse, suppleanter og revisor.

7.Kontingent: Det blev vedtaget at fortsætte med 50 kr. pr medlem.

8.Eventuelt: Henrik kunne tilføje at der vil blive afholdt en Egholmfestival på 2 dage, omkring den 03 – 04  August 2012, af nogle unge mennesker, som selv vil stå for arrangementet. Vi har tilkendegivet at vi meget gerne vil deltage som tilskuere og nyde musikken. Esben kunne tilføje at kommunen har planlagt at opstille nogle solide schelters i umiddelbar nærhed af Kronborgskoven, så sejlende og kajakroere, med flere, kan overnatte på stedet. Der blev foreslået at kontakte kommunen om oprettelse af anlægsbro i forbindelse med færgelejet, så der er en landingsmulighed for forskellige tilsejlende. Dette vil blive gjort af Samrådet og ikke Egholms Venner. Betty havde et forslag om at enten få styr på skraldestativer/tømning eller få dem fjernet helt ved Statsbroen, da de stativer der står der nu ikke bliver vedligeholdt. Det blev besluttet at tage kontakt til Renovationen for eventuelt at få en aftale. Betty forespurgte om kommunen ikke skulle vedligeholde kronborgskoven – oprydning af vindfæller. Esben kunne meddele at man fra kommunens side ikke vil gøre noget, da skoven skal henligge som naturlig skov og overskydende brænde kan afbenyttes ved lejerpladsen i skoven og de nye schelters. Herudover kan en del af træet bruges til Sankt hans bålet.

9.Henrik:  Sagde tak for fremmødet og kunne afslutte mødet kl ca. 20.30.

 

Referat udført af Niels Linnemann.

Share Your Thoughts