Foreningen Egholms Venner, som udgør ca. 80 medlemmer, gør herved indsigelse mod en række punkter i det offentligt fremlagte forslag til Kommuneplan 2009.
Som udgangspunkt gør vi indsigelse mod alt i planforslaget, som peger i retning af en vestlig 3. limfjordsforbindelse..
Endvidere gør vi indsigelse mod den, i Hovedstrukturen anførte passage, som er kopieret ind her under:


Habitatvurdering
Aalborg Kommune har vurderet at kommuneplanforslaget i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætninger for NATURA2000-områderne eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.
Som følge af vurderingen/screeningen af kommuneplanforslaget har Aalborg Kommune truffet afgørelse om, at en konsekvensvurdering jf. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 7 stk. 2 ikke er nødvendig. Denne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, eller på e-mail nkn@nkn.dk inden 4 uger. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
Egholms venner finder det usagligt og ansvarsløst, at der planlægges uden at man med sikkerhed, kan garantere at planlagte projekter af en hver art ikke kan risikere at være i strid med habitatdirektivet, og i øvrigt også andre internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt!
Alene på Egholm, hvor der jo ifølge kommuneplanforslaget, skal reserveres en 200 m bred korridor til en 3. Limfjordsforbindelse, som en motorvej, er der registreret adskillige bilag IV arter, som f.eks. odder, og Strandtudse, for blot at nævne et par stykker. Vi tvivler meget stærkt på at Aalborg Kommunes fremgangsmåde i sin planlægning er legal, og vi vil, hvis den endelige plan ikke ændres, påklage kommuneplanen til Naturklagenævnet.


3. Limfjordsforbindelse. – Afsnit 13. infrastruktur og trafik:

Det er vores opfattelse at planlægningen af det overordnede vejnet i Danmark, herunder motorveje, med amternes nedlæggelse overgået er til Staten..
Derfor finder Egholms Venner det ganske useriøst og usagligt, at Aalborg Kommune i sit planlægningsforslag flere steder tilkendegiver, at man forudsætter en 3. limfjordsforbindelse etableres som en motorvej over Egholm.. I planforslaget kan man f.eks. læse nedenstående:
Kommuneplanens afsnit 13 “Infrastruktur og trafik” er udarbejdet på baggrund af de tidligere beslutninger og planlægning, herunder bl.a. omkring en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.
Måske er det forbigået politikerne og planlæggernes opmærksomhed, men på et byrådsmøde den 20. november 2006 blev der foretaget en afstemning, om hvor man ønskede reservationer til en 3. Limfjordsforbindelse.. Resultatet blev, at der ikke kunne skabes flertal for nogen af de foreslåede linjeføringer, hvorved der ikke kunne træffes nogen beslutning om hvor Aalborg Kommune ønsker en linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse.  Der er pt. fremlagt 3 ligeværdige forslag til linjeføring af en 3. Limfjordsforbindelse!  Det er Staten der har ansvaret for fremkommeligheden over fjorden, i forbindelse med E45! Derfor virker det usagligt og manipulerende, at Aalborg Kommune fremlægger et planforslag, hvor man tager parti for en bestemt linjeføring!! (Hvorfor kalder man det i øvrigt Egholmlinjen? Det burde vel rettelig være Hasserislinjen)!?

I argumentationen for en vestlig forbindelse fremhæver man bl.a. følgende:
Trafikken på det overordnede vejnet ved Aalborg vokser. På tværs af Limfjorden har der i perioden 1980-2008 været en årlig vækst på gennemsnitlig 2 %. Kapacitetsreserven i Limfjordstunnelen vil indenfor en overskuelig årrække vil være opbrugt. Herefter forventes en vækst i trafikken over Limfjordsbroen, hvor kapaciteten er opbrugt i myldretiden. Det vil betyde øget trængsel, hvilket strider med de miljømæssige mål for bymidten.
Egholms venner anfægter ikke at der har været en stigning i trafikken over de seneste 28 år, men vi finder det underligt, grænsende til manipulerende, at man bruger statistikker, der er så gamle.

I Aalborg Kommunes Trafik og Miljøberetning fra 2007. kan man som tekst til en tabel, læse følgende:
Den fjordkrydsende trafik er fra 2003 til 2007 steget med 5.200 køretøjer pr.
døgn, svarende til en stigning på 6 %. Stigningen dækker over en stigning
på 4.800 køretøjer i Limfjordstunnelen, og en stigning på 400 køretøjer på
Limfjordsbroen.
En stigning på 6 % over de fem år, som rapporten benytter giver en årligt samlet vækst i den fjordkrydsende trafik på under 1,2 % Hvorfor er det så, at man i sin argumentation ustandseligt gentager tallet 2 %. som vel sagtens bygger på Vejdirektoratets gætterier? Det er jo en meget stor misfortolkning af realiteterne!
Tilbage i 1968 kunne der faktisk køre næsten 50.000 biler over Limfjordsbroen i døgnet.. Det er kun fordi Aalborg Kommune har lavet Vesterbro og Vesterbrogade om til noget der minder om gedestier, at fremkommeligheden i bymidten går lidt trægt i myldretiden!
I afsnit 13 under overskriften Baggrund kan man læse følgende:
I samarbejde med Vejdirektoratet gennemførte Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune i 2002-03 en VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse med henblik på at sikre den nødvendige arealreservation.
På baggrund af analysen valgte byråd og amtsråd i september 2003, at en 3. Limfjordsforbindelse som motorvej skal realiseres som en Vestforbindelse med forlængelse af E39 vest om Aalborg, som krydser Limfjorden via Egholm og tilsluttes E45 syd for Dall Kirke.
Som følge af en kendelse i henhold til Habitatdirektivet ved EU domstolen i maj 2004 underkendte Naturklagenævnet i februar 2006 Regionplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse.
Nordjyllands Amt ønskede at færdiggøre analyserne forud for kommunalreformens ikrafttræden og iværksatte derfor gennemførelse af en Natura 2000 konsekvensvurdering samt supplerende analyser af flora og fauna i korridorerne for de undersøgte linieføringer. VVM-redegørelsen blev opdateret med denne nye information og gik sammen med regionplantillægget i offentlig høring.
I høringsfasen gjorde Skov- og Naturstyrelsen indsigelse mod materialet, idet man fandt at analyserne for så vidt angik Natura 2000 vurderingerne var fyldestgørende, men at der fortsat var mangler i undersøgelserne for bilag IV arter, som forekommer eller kunne tænkes at forekomme i korridoren for vejanlæggene.
Tidspunktet for Skov- og Naturstyrelsens indsigelse gjorde, at det ikke var muligt for Nordjyllands Amt at færdiggøre VVM-undersøgelserne. Nordjyllands Amt overdrog derfor det udarbejdede materiale til Vejdirektoratet og Aalborg Kommune med en opfordring om, at supplere undersøgelserne med hensyn til virkninger for bilag IV arter, således at VVM-undersøgelserne kan afsluttes og en endelig beslutning kan blive truffet om arealreservation, projektering og anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse.
På baggrund af beslutningen om at arbejde for en 3. Limfjordsforbindelse som en Vestforbindelse blev der i samarbejde med Nordjyllands Amt udarbejdet en vejudbygningsplan for vejnettet i Aalborg Kommune, hvorved de øvrige vejudbygninger i Aalborg-området kunne støtte om Vestforbindelsen.
Igen planlægger man som om en vestlig forbindelse er vedtaget i byrådet, og efter vores klare opfattelse er intet mere forkert! Og for resten også uden betydning da planlægning af det overordnede vejnet er overgået til Staten. Og så gjorde SNS ikke bare indsigelse, man nedlagede veto.
Vi foreslår derfor også at dette afsnit udgår af planen!


Et andet sted i Kommuneplanforslaget kan man læse følgende passage:

Nye veje
Planerne for en 3. Limfjordsforbindelse har afgørende betydning for trafikplanlægningen i Aalborg. Derfor vil Byrådet arbejde for at få færdiggjort VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en Vestforbindelse i Egholmlinien. I Hovedstrukturen reserveres der derfor følgende:
• en 200 meter bred korridor til en ny motorvejs-vestforbindelse
• en 50 meter bred korridor til forbindelsen mellem den nye motorvejsforbindelse ved Mølholmsvej og Nørholmvej
• en korridor i variabel bredde til anlæg af tilslutningsanlæg ved Mariendal Mølle samt forbindelsesveje til Hobrovej via Dallvej, Skelagervejs forlængelse med tilslutning til Ny Nibevej samt linieføringsvariant for anlæggets forløb fra Ny Lufthavnsvej til eksisterende tilslutningsanlæg til motorvejen E39 ved Vestbjerg
Det forudsættes:
• at Limfjordskrydsningen sker i tunnel fra syd til Egholm og som lavbro fra Egholm mod nord,
• at der etableres selvstændig broforbindelse til Egholm parallelt med motorvejsbroen,
• samt at der sikres arealer til stiforbindelser til de rekreative arealer langs Limfjorden både nord og syd for fjorden
De hidtidige reservationslinier for Vestforbindelsen i Lindholmlinien og Østforbindelsen opretholdes, indtil det planmæssige grundlag er endeligt på plads.
Aalborg Kommune har parallelt med denne Hovedstruktur udarbejdet et tillæg til Vejudbygningsplanen. Den gældende plan sætter fokus på nye vejanlæg og forbedringer af eksisterende veje i de forskellige dele af Aalborg Kommune, som bør gennemføres i tilknytning til etableringen af Vestforbindelsen. Tillægget til Vejudbygningplanen sætter fokus på vejanlæg og forbedringer i forbindelse med byudviklingen iøvrigt.
Vestforbindelsen vil betyde, at vejstrukturen ændres. Hobrovej-korridoren skal ikke længere bære den gennemkørende trafik, og betjeningen af det vestlige Aalborg og Nørresundby vil fortrinsvis ske fra Vestforbindelsen. Der opnås ligeledes en markant aflastning af Thistedvej med bedre adgang og sammenhæng mellem byomdannelsesområderne nord for fjorden og Nørresundby Midtby.
Egholms venner foreslår at hele dette afsnit udgår, sammen med alle øvrige afsnit, som forudsætter en vestlig linjeføring af en 3. Limfjordsforbindelse.

Egholms venners formål er at bevare Egholm som Ø, og til hver en tid at arbejde for at der aldrig etableres nogen form for fast vestlig bynær forbindelse. (Naturlige forbindelser, så som is, skal ikke bekæmpes). Endvidere skal foreningen arbejde for at øens natur, miljø og lokalsamfund trives bedst muligt, og at så mange som muligt, får lejlighed til at opleve øens natur.

Derfor gør vi indsigelse mod alt i planforslaget, som taler i mod foreningens formål!

Vi finder at en fast forbindelse til Egholm vil være altødelæggende for øens miljø, og vi finder at øens rekreative værdi vil blive totalt spoleret med en fast forbindelse. Aalborg vil miste et uerstatteligt åndehul.
Husk findes kun denne ene ø i Danmark, som ligger så tæt på en storby!
Optællinger af passagerer og køretøjer, som benytter Egholmfærgen viser at øen hvert år besøges af ca. 50.000 turister (ca. 100.000 tur/retur). Oveni skal lægges de 30.000 overfarter (tur/retur), som Egholmere foretager. 
Her udover kommer der en del turister til øen på anden måde, f.eks. med turistbådene eller som roere, sejlere, mv. Med andre ord kan ingen politiker eller planlægger løbe fra, at Egholm er et meget stort rekreativt aktiv for byen, og at der på øen er et enestående og aktivt lokalsamfund. Desværre er der tiltag, som peger i retning af at visse politikere og planlæggere ikke ønsker at Egholm skal fremstå, som et rekreativt naturområde, som er til glæde og gavn for en masse mennesker.. Senest har vi oplevet at busforbindelsen til færgen er blevet nedlagt, så det er blevet meget mere besværligt for skoler, børnehaver, ældre mennesker, institutioner og andre gæster, at komme ud til færgen.

Vi finder det desuden hovedløst at man planlægger at lukke Aalborg inde mellem 2 støjende og svinende motorveje.

Vi finder det respektløst over for landets øvrige skatteydere, at man i Aalborg Kommune stadig, overfor Staten, fremfører kravet om en vestlig fjordforbindelse..  Når alle ved, at Infrastrukturkommissionen i sin rapport fra 2008. IKKE anbefalede en vestlig forbindelse, men lagde op til et ekstra spor nord for tunnelen, samt indførelse af ITS.
Når man samtidig andre steder i planforslaget, bl.a. kan erfare at der ikke skal by-udvikles i de lavere liggende områder, som f.eks. i Hasseris enge kan det kun opfattes som direkte usagligt og paradoksalt, at man planlægger ud fra en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Er der noget der ligger lavt, så er det Egholm!!

Vi har ligeledes bemærket, at man planlægger den væsentligste byudvikling i den østlige del af byen, bl.a. i området omkring Klarup og Storvorde. Endnu et paradoks at man planlægger vejstrukturen ud fra en vestlig fjordforbindelse!


Er det overhovedet lovligt med en forbindelse til Egholm?

Egholms Venner mener ikke, at det beviseligt er i tråd med de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, at der etableres en forbindelse over Egholm. Især bekymrer vi os om hvorvidt forbindelserne over Nørredybet, samt det hævede vejforløb på Egholm vil være i strid med flere konventioner, som f.eks. Ramsarkonventionen, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Habitatdirektivet, Biodiversitetskonventionen, og sandsynligvis også Bern og Bonnkonventionen.


Aalborg kommune planlægger, som om vi levede for 100 år siden!

For omkring 100 år siden udtalte Henry Ford: For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje.” Vi kan kun beklage at Aalborg Kommune stadig ønsker at planlægge ud fra samme filosofi: Man nedlægger flere og flere busruter, og ønsker at etablere flere og flere veje.. De 3 oplæg til linjeføring af en evt. kommende 3. Limfjordsforbindelse udelukker al anden trafik end biltrafik.. Trafikanter, som ønsker at benytte tog, cykel, eller egne ben, er ikke med i kommunens planlægning når det gælder fjordkrydsning..

Vi mener ikke det kan være i overensstemmelse med klodens behov for at nedbringe CO2 udslippet, at der, i Aalborg, så ensidigt tænkes i nye vognbaner i stedet for nye jernbaner og cykelstier… Vi bemærker også at visse politikere og planlæggere, faktisk forsøger at udlægge det som en miljøgevinst, at lave en motorvej vest om Aalborg. Den virkelige miljøgevinst ligger i at reducere antallet af kørte kilometer i private biler og Lastbiler. Aalborg kommune agerer i sin planlægning lige modsat, efter vores opfattelse.
Vi opfordrer Aalborg Kommune og deres planlæggere til at tilpasse sig nutiden og fremtiden, i stedet for at leve et liv i fortiden.


Fredningssag er på vej!

Vi forventer, at Aalborg Kommunes politikere og planlæggeres er bekendt med, at Danmarks Naturfredningsforening i nær fremtid vil genoptage fredningssagen for Egholm..
I den forbindelse vil vi afslutte vores indsigelse med af citere Naturnævnets udtalelse i forbindelse med afvisningen af den tidligere fredningssag: Egholm rummer natur- og landskabelige værdier, som sammenholdt med de rekreative interesser, der er knyttet til øen, først og fremmest på grund af den nære beliggenhed til Aalborg, vil kunne begrunde en fredning.

I håb om at kommunalpolitikere og planlæggere vil overveje at tilpasse Kommuneplanen efter Egholms Venner indsigelser og ændringsforslag.

På foreningens vegne
Henrik Mørch (formand for Egholms Venner)
Egholm 59
9000 Aalborg.