Brev til infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen.   Egholm den 14.08.2007
Frederiksholms kanal 27 F
1220 København K

Henvendelse fra foreningen Egholms Venner.

Egholms venner er bekendt med at Infrastrukturkommissionen er udset til at rådgive folketinget om hvor fremtidige trafikinvesteringer bør sættes i værk!
En af de investeringer, som er på tale er en såkaldt 3. limfjordsforbindelse. (Der er faktisk allerede 3, men man regner åbenbart ikke Jernbanebroen som en forbindelse).

Vi vil naturligvis først og fremmest anbefale, at Strukturkommissionen fraråder folketinget, at bruge penge på den linjeføring, som kaldes Egholmlinjen, og er udset til at skulle etableres som en 4 sporet motorvej vest om Aalborg, og over øen Egholm. Vi går i øvrigt ud fra, at Strukturkommissionen har sat sig nøje ind i på hvilken måde, og nøjagtigt hvor, linjeføringen er påtænkt.

Der er mange grunde til hvorfor vi vil anbefale at fravælge Egholmlinjen, og vi vil herunder i meget kort form redegøre for vores synspunkter.

Pkt. 01
Miljøministeriet har tidligere afvist Egholmlinjen!
Egholmlinjen har tidligere været inde i billedet, men blev i slutningen af halvfemserne fravalgt bl.a. fordi der var meget stor modstand mod denne linjeføring, både fra lokalbefolkningen, men også fra Danmarks naturfredningsforening, samt fra Miljøministeriet. I et mødereferat fra 1996 i den daværende styregruppe for en 3. Limfjordsforbindelse, kan man læse følgende passage: De linjeføringer, som går over Egholm er problematiske i forhold til nationale interesser, som ministeriet varetager. Fandt i øvrigt at det ikke er den linjeføring som aflaster Limfjordsbroen bedst, hvilket jo er formålet med en 3. Limfjordsforbindelse. Vi har fået oplysningerne via aktindsigt hos Skov og Naturstyrelsen, og kan oplyse at Miljøministeriets udtalelse ikke har indgået i det materiale, der var tilgængeligt for befolkning og politikere, under offentlighedsfasen i både 2003 og 2006. Vi har døbt referatet ”Matadornotatet” (I den populære Tv-serie var der jo noget med et notat, som byrådssekretæren fik til at forsvinde), da vi finder at det var en oplysning, som den senest nedsatte styregruppe ikke ønskede med i debatten. Det skal med at Aalborgs Stadsingeniør Kurt Markwort sad i styregruppen tilbage i 1996, samt igen i 2003 og 2006, hvorfor det kan undre at han ikke nævnte miljøministeriets udtalelse!?
Hele ”Matadornotatet” er vedlagt. Som bilag 01

Pkt. 02
Egholmlinjen er nu 2 gange forkastet af myndighederne!
I 2003 vedtog Aalborg byråd, og Nordjyllands Amtsråd, at man ville foretage arealreservationer til en motorvej over Egholm. Denne afgørelse blev påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, nogle privatpersoner, og Egholms Venner, som den 13. februar 2006 fik medhold i en stor del af klagepunkterne.

Hos amtet gik man i pressen, og fortalte at Naturklagenævnets afgørelse skyldtes ”ændret praksis”!  Den oplysning var efter vores mening lodret ukorrekt, hvilket vil fremgå når man gennemlæser hvilke punkter der er givet medhold i!
Amtsborgmester Orla Hav blev meget fortørnet over Naturklagenævnets afgørelse, og han proklamerede, at med mindre man fandt chimpanser på Egholm, så ville han stemme for at der skulle etableres en motorvej over øen!!
Det blev fra amt og kommunes side besluttet at der skulle foretages endnu en VVM redegørelse, så man kunne aflevere et grydeklart projekt til Staten inden amternes nedlæggelse 31. december 2006.
Der blev hidkaldt eksperter fra de rådgivende ingeniørfirmaer COWI og Amphi Consult, som skulle foretage undersøgelser af Egholms flora, fauna, og naturtyper.
Firmaet Amphi Consult foretog 4 lytninger af Strandtudser, som mundede ud i en 17 siders rapport, som fastslog at der var masser af Strandtudser på Egholm. Rapporten godtgjorde også at Egholm var det eneste sted af de 3 fremlagte linjeføringer, hvor der med sikkerhed var Strandtudser?
Cowi fik til opgave at undersøge linjeføringen fra Dall til Vestbjerg på kun 3 dage!! Den form for undersøgelse, blev af amtspolitikere oversat til at ”nu havde man vendt hver en sten”.
Den ene dag blev brugt syd for fjorden, den anden dag på Egholm, og den 3. dag nord for fjorden.
Det var aftalt i styregruppen, at man skulle undersøge hele Egholm. Undertegnede og vores botaniker Hanne Holst, fik lov at være med på feltundersøgelserne på Egholm, og det er min klare opfattelse, at den sendte biolog Martin Vestergaard, var aldeles kompetent, men at han skulle kunne undersøge hele Egholms flora, fauna og naturtyper på en dag, kan man vel sige sig selv er urealistisk!  
Det skal lige indskydes, at han vendte tilbage i september, for at se efter Ensianer, i linjeføringen, men fandt ingen.. Han undersøgte nu også kun i landføringsstederne, men undlod at kigge på resten af linjeføringen. Han fandt ved denne lejlighed planten ”stilket Kiglebæger” i linjeføringen, men om dette fund, kom med i VVM redegørelsen er meget usandsynligt da undersøgelserne blev foretaget den 18. september, og VVM redegørelsen blev offentliggjort den 16. september!?
Der blev fra mange sider indsendt indsigelser mod VVM redegørelsen, med diverse spørgsmål, samt med påvisning af diverse fejl og mangler, men det var kun Skov og Naturstyrelsens indsigelser, som Nordjyllands amt fandt anledning til at besvare. Ingen andre har så vidt vi erfarer fået svar på et eneste spørgsmål, eller indsigelse.
Det endte med at Skov og Naturstyrelsen nedlagde veto mod Egholmlinjen, således at amtet ikke kunne vedtage en linjeføring over Egholm, på sit sidste møde den 12. december 2006. Dermed er sagen den, at der nu er afvist 2 VVM redegørelser, og at der ikke er foretaget arealreservationer til en linjeføring i Egholmlinjen!!

Vedlagt en CD med VVM redegørelsen, samt diverse referater og notater fra hhv. styregruppen og Cowi. Bilag 2.

Pkt. 03
Der er varslet fredningssag for Egholm.
 Danmarks har udarbejdet fredningsforslag for øen Egholm..
Dette fredningsforslag er offentliggjort i Statstidende den 23. november 2006, og fra denne dato har forslaget opsættende virkning, indtil forslaget har været behandlet i Fredningsnævnet.. Der har den 25. maj 2007 været afholdt offentligt møde, og været foretaget besigtigelser på Egholm. Udfaldet blev, at Danmarks Naturfredningsforening, blev sendt hjem, for at skrive diverse tilføjelser ind i forslaget, hvorefter der til efteråret igen skal være offentligt møde om forslaget. DN skal gøre rede for påvirkninger af dyre og plante arter omfattet af Nature 2000 samt nogle forhold i forbindelse med erstatninger til lodsejerne.
Vedlagt DNs pressemeddelelse, samt det første fredningsforslag. Bilag 3. og 3a.
Pkt. 4
Trafikken over Limfjorden er stagnerende..
Der er i juni 2007 udgivet en trafik og Miljøredegørelse fra Aalborg Kommune, som viser at den fjordkrydsende biltrafik er faldende, i tidsrummet 2005 til 2006. Denne tendens er vist aldrig set før, men konklusionen må være at kurven nu endelig er knækket. Og trafikken er stagnerende.
Redegørelsen fra Aalborg Kommune bygger på faktuelle tal, mens Vejdirektoratets prognoser groft sagt bygger på gætterier.  De nye tal godtgør at behovet for en 3. Limfjordsforbindelse ikke længere er til stede, og at en Vestlig forbindelse slet ikke er nødvendig.. Det fremgår jo af redegørelsen at trafikken over Limfjordsbroen er gået ned med 4 % mens den i Tunnelen er steget med 1 % Samlet set er trafikken faldet med 1 %.
De ældste tal vi har kendskab til stammer fra 1992 hvor der var lige meget trafik i tunnel og på bro, nemlig 29.800 biler pr. døgn. Siden har tendensen hele tiden været, at trafikken har været stigende i tunnellen, mens den har lagt rimeligt konstant på Limfjordsbroen. I 2005 hed tallene faktisk: 29.800 på broen og 57.600 i tunnelen!

Vedlagt kopi af Aalborg Kommunes Trafik og Miljøredegørelse, Bilag 04.

 

Pkt. 05
Egholmlinjen er den mest upopulære blandt den Nordjyske befolkning.
Der har gennem tiden været foretaget flere undersøgelser af hvilken linjeføring befolkningen ønsker! Hver gang har det vist sig at Egholmlinjen samler færrest tilhængere. I 2003 var der ca. 50 % for et ekstra rør, 30 % for Lindholmlinjen og 20 % for Egholmlinjen.
Dagen efter at motorvejsbroen nord for tunnellen styrtede ned, foretog Nordjyllands Radio en undersøgelse, hvor man kun skulle vælge mellem et ekstra rør og Egholmlinjen, og her kunne der kun skrabes et meget lille flertal sammen for en vestlig Linjeføring.. Hvorfor man undlod Lindholmlinjen i undersøgelsen står hen i det uvisse.
 For nylig har der igen været en afstemning på Nordjyllands radio, som viste resultatet: Egholmlinjen 46 % Ekstra rør 52 % og 2 % ved ikke. (Også denne gang undlod man Lindholmlinjen)!?

Side 3
Egholms Venner afleverede før seneste afstemning i By og Amtsråd over 5600 underskrifter mod ødelæggelsen af Egholm. Underskrifterne er for størstedelens vedkommende indsamlet på den måde at der i et læskur ved færgelejet på Egholm siden har lagt en liste man kunne skrive under på.. Havde vi gået mere aggressivt til værks, og samlet ind på gader og s træder, samt Internettet, ville tallet givet vis have været mange gange større. Vi vedlægger ikke kopi af underskrifter, da de fylder en del, men de kan fremvises hvis det ønskes.

Vedlagt kopi af kvittering for underskrifter, samt diverse udskrifter af afstemninger. Bilag 05.
Pkt. 06.
EU truer Danmark med retssag.
Som man kan læse i bladet Effektivt Landbrug den 28. juli 2006, truer EU Danmark med retssag fordi vores lovgivning på natur og miljøområdet ikke laver op til EU’s krav.
Vi anser det som helt sikkert, at EU kommissionen ikke vil finde de afværgeforanstaltninger, som, i VVM materialet er anvist af amtet, i forbindelse med sikring af gunstig bevarings status, for en række dyre og plante arter, samt naturtyper omfattet af EU habitatdirektivet.
En linjeføring over Egholm, er den linjeføring, som vil have langt de største negative konsekvenser for plante, og dyrearter, samt naturtyper omfattet af habitatdirektivet!
Der er flere andre og mindre natur og miljøbelastende forslag til linjeføring, så hvorfor skulle EU kommissionen gå med til at man i Danmark vedtager den dårligste?

Vedlagt artikel fra ”Effektivt landbrug” Bilag 06.

Pkt. 07
En forbindelse over Egholm, strider i mod Aalborg Kommunes lokalplan!
Aalborg Kommune har den 11. januar vedtaget en lokalplan for lokalområde syd vest, som bl.a. omfatter Egholm og Egholm by. Det kan måske opfattes som om politikerne ikke helt har været klar over hvad der stod i kommuneplanen, når de den 8. september 2003 kunne stemme for at der skulle laves en Motorvej over Egholm. Og så kun ca. 3 måneder efter stemme for vedlagte Kommuneplan?
I lokalplanen står f.eks. at Egholms rekreative værdi skal bevares og udvikles.

Vedlagt kopi af den del af kommuneplanen, som omhandler Egholm. Bilag 07

Pkt. 08
Ingen af de førende byplanlæggere og trafikforskere anbefaler Egholmlinjen.
Gennem hele debatten om en 3. Limfjordsforbindelse, har ingen førende byplanlæggere eller trafikforskere anbefalet Egholmlinjen som den bedste linjeføring, hverken hvad angår miljøet, eller den trafikale betjening af Nordjylland. Det er udelukkende politikere, og dele af erhvervslivet, der påstår, at Egholmlinjen er den ”bedste”.
F.eks. har professor i byplanlægning ved AAU Petter Næss hele tiden talt kraftigt i mod en linjeføring over Egholm.
Den vel nok mest velanskrevne trafikforsker ved AAU Anker Lohmann Hansen, har ligeledes hele tiden talt i mod en linjeføring over Egholm.
Måske skulle infrastrukturkommission overveje at lytte til de lokale eksperter?

Pkt. 09
Egholmlinjen er alt for dyr, i forhold til hvad et ekstra tunnelrør koster, og i forhold til den forholdsvis beskedne trafikmængde den forventes at ville betjene.
Egholmlinjen er ifølge VVM redegørelsen sat til at koste ca. 3.6 milliarder kr.
Mens en parallel tunnel vil koste ca. det halve nemlig omkring 1.8 milliarder.
Efter at have set de seneste eksempler på Vejdirektoratets alt for lave budgetter på en række anlæg, hvor der har været overskridelser på, ml. 70 og over 200 % kan man godt fristes til at, spørge sig om F.eks. Egholmlinjen overhovedet, kan laves til en pris, der kun er dobbelt så høj som prisen for et ekstra tunnelrør? Egholmlinjen forløber som bekendt fra E 45 ved Dall i syd, til E 39 ved Vestbjerg i Nord, og består af et ca.20 km langt vejforløb, som flere steder fremføres på høje dæmninger, hvor der er indtil flere vejtilslutninger. Dertil kommer en over 1 km lang tunnel fra Aalborg til Egholm. Et stort hævet vejanlæg tværes over Øen, og ikke mindre end 3 broer over fjorden fra Egholm til Nørresundby, Et ekstra består jo ikke af ret meget andet end en 650 m lang tunnel ved siden af den eksisterende. Der kommer selvfølgelig nogle tilslutninger på begge sider af fjorden, men E 45 er der jo i forvejen!!. – Det skal også med, at der hvis man vælger Egholmlinjen, skal der, ud over erstatninger til lodsejerne, foretages en lang række omkostningskrævende afværgeforanstaltninger, for at sikre gunstig bevaringsstatus for en række dyre, plante arter, og naturtyper.. En af foranstaltningerne går ud på, at der på Egholm, skal laves 10 – 15 nye vandhuller til sikring af Strandtudsen. Der skal være et hav af Faunapassager, og der er meget strenge retningslinjer for hvordan og hvornår man må udfører grave og anlægsarbejde, hhv. på land og i Limfjorden.  
Egholmlinjen vil, ifølge VVM redegørelsen kun betjene ca. 26.900 køretøjer i døgnet, mod tunnellens ca. 82.500 biler i døgnet.. Hvis det gælder om, at få mest trafik for pengene er Egholmlinjen den dårligste man kan vælge!!.

Til sidst et citat fra en artikel i Nordjyske den 19. november 2006 af sangeren Lars Lilholt: ”På gensyn og husk: Bevar Egholm som ø. Ikke som bropille. I må da være sindssyge. Vi har fæstnet de øer, vi skal her i øriget. Ikke flere fæstninger. Enhver ø, der bliver landfast, er et eventyr, der bliver ødelagt”. Citat slut.

Fra Egholms venner skal I have følgende råd: Tænk mere i søveje end i motorveje!
Tænk miljørigtigt og tænk i visionære baner, altså i flere jernbaner i stedet for flere vognbaner!

Håber kommissionen ser positivt på vores henvendelse.
Vi står i øvrigt altid til rådighed med yderligere oplysninger, og vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at anbefale Infrastrukturkommissionens medlemmer aflægger Egholm et besøg, så man kan danne sig et ordentligt billede af hvilke unikke, rekreative, bynære naturværdier der vil blive ødelagt med en fast forbindelse.
Se mere om Egholms Venner på:  www.eholmsvenner.dk

Venlig hilsen
Egholms Venner
V/Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg.
E mail: egholm59@paradis.dk

Share Your Thoughts