Formandens beretning 2007

Først en stor tak til Restaurant Kronborg, fordi vi har fået husly her i dag!!

Det er nu 4. gang vi holder ordinær generalforsamling, og siden starten i 2003 hvor vi var 15 medlemmer er vi nu oppe omkring de 80.

Da jeg sidst aflagde beretning for Egholms Venner, foregik det den 13. februar 2006, havde vi netop fået meddelelse om at Naturklagenævnet havde underkendt amtets VVM redegørelse i forbindelse med en 3. Limfjordsforbindelse, og at regionalplantillæg nr. 208 dermed var annulleret..

Denne gang kan jeg så fortælle at forslag til regionalplantillæg 211, som omhandler planlægning af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm nu er annulleret, fordi Skov og Naturstyrelsen har nedlagt veto mod amtets VVM redegørelse.. Nordjyllands amt havde ellers gjort hvad de kalder en enorm indsats for at få undersøgt alt, som kunne forhindre en vej over Egholm, og man havde hidkaldt den største ekspertise på området.. Men det var altså heller ikke gjort godt nok denne gang. Hvornår mod de lærer der?

Flere af de folkevalgte gentog ellers flere gange deres påstand om at hver sten var vendt, men de var åbenbart ikke blevet oplyst om hvad man havde fundet under disse sten. En politiker udtalte, da regionalplantillæg 108 faldt, at det kun var en lille sten på vejen frem mod målet, men en lille sten kan jo som bekendt vælte et stort læs.. Heldigvis!

Amtsborgmesteren kunne, i sin frustration, ikke finde ord, og ”kom til” at udtale, atmedmindre man fandt chimpanser på Engholm ville han igen stemme for en motorvej over øen! Vi har så i løbet af året sørget for at han nu ikke er i tvivl om, at der findes chimpanser på Egholm.. De fleste kører rundt med et eksemplar i bilerne, og der er endda blevet optaget en dokumen´tar-film, tør jeg godt kalde det, i Kronborgskoven, hvor Jens Jacob, og en rapporter fra 24 Nordjyske finder et eksemplar oppe i et træ!!

 

Jeg vil gerne have lov at udtrykke min store tilfredshed med det arbejde, som stadig flere af vores medlemmer, og mange andre gør for at sikre Egholms beståen som Ø.. Det er helt sikkert at det har en ret markant virkning på lovgivere både lokalt og på Christiansborg, at vi fodrer dem med saglige argumenter. Det er helt sikkert, at man i folketinget er opmærksom på, at der er en enorm folkelig modstand mod en vestlig forbindelse.. Mange folketingsmedlemmer kan godt se det tåbelige i at ødelægge en så unikt beliggende Ø, som Egholm med en overflødig motorvej. Jeg er ikke i tvivl om at man har forståelse for, at behovet i Nordjylland slet ikke står mål med behovet andre steder.. Jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at folketingets beslutning om at aflyse motorvejen gennem Gudenå dalen, vil få betydning for hvor en evt. fremtidig fjordforbindelse kommer til at ligge..

 

 Skulle de danske politikere en dag alligevel få en hjerneblødning, og hoppe på Orla Hav og Niels Christian Kirketerps historier så er der heldigvis stadig EU at ty til.. I sommer kom det frem at EU forbereder en retssag mod Danmark, fordi vores lovgivning på miljøområdet simpelt hen er for slap i forhold til den målsætning som EU har udstukket…

Jeg har for nylig været i kontakt med formanden for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Svend Vestergaard Jensen, som fortalte at EU ser meget strengt på Danmarks manglende lovgivning på miljøområdet, og han kunne berette at JMOM havde udfærdiget et anklageskrift med henblik på en sag ved EU domstolen, mod den ”nye” linjeføring af en motorvej gennem Silkeborg.. Han forudså, ud fra eksperters udtalelser, at der om 10 år ikke er nogen der taler om nye motorveje mere. Til den tid er man blevet klogere. Jeg håber han får ret!

 

Der har som tidligere nævnt været gjort en masse tiltag for at stoppe planerne om en motorvej over Egholm, og jeg glæder mig over at flere og flere gør en aktiv indsats. I 2007 gjorde vi det at vi udvidede bestyrelsen. Vi indkaldte nogle styrker, som kunne bidrage aktivt til foreningens arbejde.. Vi fik fat i Tage kragbak, Villy Gregersen, Erik Kristensen Ove Axelsen, Jens Jacob Jacobsen, og havde også Mie Sørig fra Hvorupgård, og Henning Jensen ude fra Dall med til nogle møder..

I den forbindelse vil jeg gerne takke Tage Kragbak, og Borgerlisten fordi de så velvilligt lagde lokaler til møderne..

Jeg vil ikke undlade at fremhæve det flotte arrangement, som blev gennemført Sankt Hans aften, og takke de mange som lagde kræfter (både egne og traktorens hestekræfter) i arrangementet.. Jeg tror kun der var Blokhus, som kunne trække flere deltagere end Egholm, i Nordjylland. Jeg hørte først tal på 400 deltagere, men efter kort tid var det blevet til 500, og nu snakker alle om 600, så det bliver spændende om vi ikke når 1000 inden dette års arrangement??

Nu ved jeg godt at Sankt hans aften ikke var et arrangement hvor man skiftedes til at brække sig ud over forbindelsen, men det fik sandsynligvis alligevel mange til at se, hvilke andre positive muligheder der er i at lade en Ø som Egholm være som den er!

Vi er i øvrigt allerede i gang med forberedelserne til arrangementet i år..

 

Et af vores medlemmer; Michael Madsen gjorde i løbet af året, bl.a. et flot stykke arbejde med at få samtlige medlemmer af folketingets Trafik udvalg, til at tilkendegive deres bud på hvor en 3. Limfjordsforbindelse evt. skulle anlægges.. Og hvor mange penge de ville være villige til at skyde i projektet. Af samtlige svar kunne man se at ingen gik ind for en vestlig forbindelse, men de anså det, i bedste fald, realistisk at der kunne laves en parallel-tunnel ad åre!

 

Vi var medarrangør af en række ture og andre arrangementer, sammen med Park og Natur. Der var flot fremmøde til de fleste af dem, og vores Juletræstænding, med indbygget naturvandring, med Esben Buch, samlede som sædvanligt mange mennesker. Vi havde indbudt både Henrik Thomsen og Mariann Nørregaard til at være talere, men kun Henrik havde mulighed for at deltage..

 

Vi havde, sammen med Danmarks naturfredningsforening, planlagt at lave en høring om den 3. Limfjordsforbindelse, på Medborgerhuset, men selv om vi skrev til næsten det halve amtsråd, lykkedes det ikke at få nogle, fra ”vest-fløjen” til at deltage.. Dvs. til sidst fik vi ja, fra folketingsmedlem Birgitte Josefsen, men vi kunne ikke finde sekundanter til hende, så vi måtte til sidst opgive at gennemføre høringen..

Vi gik med i Netværk mod en vestlig forbindelse, og skulle sammen med DN, og Aalborg Vest Samråd, være tov-holder i gruppen, som i øvrigt talte forskellige lokale politikere.

Det lykkedes at få afholdt et borgermøde i Haraldslund, hvor der var meget flot fremmøde.

Ellers gik der meget god tid i 2006 med at gennemgå den vvm redegørelse, som amtet fremlagde i sommer.. Rigtigt mange medlemmer, og andre medborgere gjorde indsigelser mod en vestlig linjeføring, og der blev indsendt stakkevis argumenter og spørgsmål.. Alligevel var det kun SNS indsigelse, der fik amtets bevågenhed.. Jeg selv indsendte 19 side med argumenter og spørgsmål, men har endnu ikke fået svar på et eneste..

 

Da det gamle Aalborg byråd, i efteråret, skulle komme med sit forslag til hvor motorvejen skulle etableres, kunne vi høre en mærkværdig fortolkning af hvordan et medlem mente at havde sat sig grundigt ind i tingene.. Hun havde været til et møde i Aalborg hallen, hvor citat: ”en dame fra miljø havde fortalt at godt nok ville man påvirke naturen og miljøet ved at lave en motorvej over Egholm, men alle disse påvirkninger kunne afhjælpes ved hjælp af afværgeforanstaltninger” citat slut. Hvis det er sådan at politikerne fortolker emnet at sætte sig grundigt ind i tingene vil jeg nødig se de sager som de ikke kun sætter sig overfladisk ind i!! Den ”dame fra miljø”, som hun hentyder til er Margot Nielsen, fra COWI, som i flere år har siddet i styregruppen for den 3. Limfjordsforbindelse.. Ud fra de mødereferater, som vi via aktindsigt, er kommet i besiddelse af, virker det som om at hun, og i øvrigt de fleste i styregruppen, gennem hele processen har arbejdet målrettet efter at gennemføre en Egholmlinje.. På mødet i Aalborg hallen bagatelliserede hun Egholms dyreliv. Ikke mindst de sjældne Strandtudser, som Danmark ifølge diverse konventioner er forpligtet til at beskytte!! Hun mente at det var nogle ”kræ”. Samtidig kom hun med det, som med et finere ord hedder fejlfortolkninger, men som i realiteten kan oversættes til lodret løgn! Hun stod således og påstod at hele Egholm var blevet undersøgt i forbindelse med VVM redegørelsen.

Hanne Holst og jeg selv var med den dag Egholm blev gennemgået, og mit bedste bud er at vi så omkring 5 % af øen, og kun ca. 10 % af det område hvor linjeføringen på det tidspunkt var tiltænkt.

Jeg vil have lov at indskyde at den biolog, som skulle undersøge Egholm, var fantastisk dygtig, og på alle måder ærlig og reel. Han gav i øvrigt selv udtryk for at han fandt det dybt idiotisk at føre en motorvej over Egholm.. Efter hans mening var Egholmløsningen den der gav de klart største belastninger på natur og miljø! Endvidere var Egholm den lokalitet hvor han fandt langt flest sjældne og rødlistede dyre og plantearter, samt naturtyper. Han sagde, at man kunne frygte at der gik politik i sagen, og at sager der går politik i næsten altid ender ud med den årligste løsning..

(Når der går politik i en sag betyder det ofte at der er indgået studehandler, og at offentlighedsfase med mere, kun er et stort skuespil)!

Nu vi er ved det med VVM redegørelsen, så kunne vi igen se at selv de som har med sagen at gøre ikke ved hvad de har med at gøre!! Da man lavede undersøgelser af bundforholdene i Sønderdybet, foretog man prøverne langt vest for den planlagte linjeføring.. I 2003 tog man jo jordbundsprøver på Egholm, ca. 600 meter fra linjeføringen!

 

Da det nye byråd, som sidste år hed Sammenlægningsudvalget, senere skulle komme med sit forslag til en 3. Limfjordsforbindelse, viste det sig, at der ikke var flertal for nogle af de foreslåede linjeføringer. Borgmesteren var for første gang i sin 25 årige karriere som politiker i vildrede, og han udbrød: Hvad skal vi nu gøre?? Der var ikke noget at gøre!! Der var stemmelighed mellem Egholmlinjen og en paralleltunnel, så forslaget var faldet!!

 

Så manglede vi kun amtets vedtagelse af regionalplantillægget, men det kunne først vedtages når VVM redegørelsen var helt færdig..

Den blev så det man hos amtet fortolkede som færdig den 16. september.. Alligevel blev der lavet undersøgelser på Egholm den 18. september!?

Da det senere kom frem at SNS ikke var tilfredse med VVM redegørelsen, udtalte Amtsborgmesteren at det jo var helt naturligt at nævnet havde nogle bemærkninger til så stort et projekt, men han forventede at disse bemærkninger hurtigt ville kunne afklares.. Det er så ikke sket endnu, men man kan stadig se hans udtalelser på hjemmesiden 3. Limfjordsforbindelse under seneste nyt!

Gad vide om de tidligere meddelelser er hugget i sten??

 

Som vi alle ved lykkedes det heller ikke amtet at få ”de småting på plads”, som SNS havde påpeget, så lige før jul kunne vi konstatere at amtet ikke var i stand til at vedtage en lokal bestemmelse om hvor man ønskede en kommende 3. Limfjordsforbindelse.. Det betyder at der pt. Ikke er arealreservationer til en forbindelse over Egholm.. Vi ved dog godt at flere af politikerne ikke helt har opgivet projektet, og amtet sendte en opfordring til folketinget om at arbejde videre med Eghomlinjen i den fremtidige planlægning.. Som modsvar har vi selvfølgelig sendt en opfordring til folketinget om at man dropper Egholmlinjen i den fremtidige planlægning!!

En af vores vigtigste våbenfæller i kampen for at undgå en forbindelse er Danmarks Naturfredningsforening, som for nylig har påbegyndt en fredningssag for hele Egholm, En sådan sag kan tage op til et par år, og vi ved at visse politikere er i mod at Egholm fredes.. F.eks. har Anders Stenild bekendtgjort at han som medlem af naturklagenævnet vil stemme i mod en fredning.. Nu er der heldigvis andre medlemmer end ham i naturklagenævnet, og mon ikke de fleste af dem er ved deres sansers fulde fem, og stemmer for..

En fredning vil ifølge selveste N.K. Kirketerp, stoppe mulighederne for at lave en vej over Egholm..

 

Måske har han, som en af de få i regionsrådet, set lyset: ”Lokalpolitikerne har meget at sige, men når alt kommer til alt har de ikke en pind at skulle have sagt”!

 

Jeg vil endnu en gang takke de mange som har gjort en indsats for at bevare Egholm som en Ø.. Mange har deltaget i debatten i medierne ved at skrive læserbreve, andre har argumenteret når muligheden har budt sig, og nogle har hjulpet med at samle underskrifter.. Det blev for resten til ca. 5500 stk. som blev afleveret til amts og byråd.

Mange har deltaget aktivt på nogle af de såkaldte offentlige møder som amtet har arrangeret.

 

Jeg selv, har brugt mange timer ved computeren i 2007. men det er min overbevisning at ikke et sekund er spildt. Og jeg kan garantere at jeg kæmper videre til al snak om at gøre Egholm landfast er forstummet..

Jeg håber at alle vil fortsætte det gode arbejde og at endnu flere vil føle sig draget til at gøre en indsats.. Det gør indtryk, og det flytter stemmer, ingen tvivl om det.

 

Jeg ved godt at jeg slet ikke har nævnt alle de tiltag der i løbet af 2006 på den ene eller anden måde, er gjort for at holde Egholm fri for motorvej, men vi skal jo også være færdige, så vi kan komme i gang med abefesten, som vi holder bagefter, for at fejre Amtets nederlag.

 

Tak for indsatsen.

 

Henrik Mørch

Share Your Thoughts