Nyhedsbrev for Egholms Venner Nr. 01 – 2006.

Som det vel snart er alle bekendt, har Naturklagenævnet underkendt amtets vvm-redegørelse for en kommende 3. Limfjordsforbindelse, og i den anledning kendt hele regionalplantillæg nr. 108 for ugyldigt. Det betyder at hele proceduren om 3. Limfjordsforbindelse skal gå om. Der skal altså laves en ny miljøvurdering, om hvorvidt det er legalt, at lave en forbindelse over Egholm.
Der skal også være helt ny offentlighedsfase, og der er i den forbindelse indbudt til et borgermøde den 5. april kl. 19.00 på Nordjyllands Kunstmuseum.
Det vil være fint hvis så mange som overhovedet muligt møder op, og gerne også stiller spørgsmål, og kommer med argumenter mod en vestlig forbindelse.

Naturklagenævnet har i sin afgørelse bl.a. givet os og Danmarks Naturfredningsforening medhold i 7 punkter, som angår brud på habitatdirektivet, hensynet til sjældne planter og dyr, samt pålagt amtet, bl.a. at redegøre for evt. påvirkninger af strømforholdene i Limfjorden ved etablering af en bro over Nørredybet.
I det materiale, som amtet har udsendt står der godt nok at en kommende lavbro skal gå over ”Ulvedybet”, der jo som bekendt ligge mellem Gjøl og Øland!? Det bliver da noget af en omvej, for folk, som kommer sydfra og skal ud til Lufthavnen!?

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:
Formand: Henrik Mørch
Næstformand: Lars Skall Sørensen
Kasserer: Anne Katrine Linnemann Axelsen
Sekretær: Michael Madsen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Nielsen
Og suppleanterne: Niels Nielsen Linnemann og Laila Andersen.

I den kommende tid vil vi opfordre alle til at deltage i kampen mod en vestlig linjeføring af en kommende 3. Limfjordsforbindelse, samt i arbejdet med at få en større færge til Egholm.

Vi skal have samlet så mange underskrifter, som overhovedet muligt, så alle der har kræfter til det, bør hjælpe med at samle ind. Der kan downloades formularer på hjemmesiden: www.egholmsvenner.dk eller man kan få dem ved at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Alle anmodes om, at skrive læserbreve, eller på anden måde være med til at påvirke politikerne til at vælge et ekstra rør, den såkaldte 0 + løsning, eller en helt anden linjeføring. Det er nemlig helt frit at komme med forslag til helt andre linjeføringer af en 3. limfjordsforbindelse.
Forslag og indsigelser skal være Nordjyllands Amt i hænde senest den 24. april.

Bestyrelsen.

Share Your Thoughts