Formandens beretning 2006

Egholms Venner, takker, i lighed med sidste år, Aalborg Vest Samråd, fordi vi har fået lov at låne deres lokaler til den årlige generalforsamling..

2005 har været et begivenhedsrigt år, hvor foreningens formål om at bevare Egholm, som en Ø, at der aldrig etableres en vestlig bynær forbindelse, at der skaffes en bedre færge, og at flere får mulighed for at opleve øens natur, har haft en stor prioritet, og indtil videre går det egentlig meget godt. (med noget af det)!

Der er netop i dag indløbet meddelelse om, at Naturklagenævnet har givet Danmarks Naturfredningsforening, og Egholms Venner medhold i deres klager over VVM-redegørelsen for den 3. Limfjordsforbindelse.
Det hedder i teksten at: Regionalplantillæg nr. 108 og VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm underkendes som ugyldig. Det betyder efter alt at dømme at hele sagen skal gå om, og man starter helt forfra med offentlighedsfase og ny VVM redegørelse. Der skal herefter igen træffes beslutning om linjeføring, i amtsrådet, og sikkert også i byrådet.
Vi har god grund til at være glade i dag, og den kendsgerning, at folketingets trafikudvalg, samt trafikministeriet har udtalt, at det bliver nordjyderne selv der skal betale for en vestlig forbindelse har i væsentlig grad mindsket risikoen for, at Egholm bliver flækket af en motorvej.

Den klagesag, som vi netop har vundet i Naturklagenævnet, blev i 2005, fulgt op af endnu en klage. Denne gang var det over kommunens vejudbygningsplaner, som jo i stor udstrækning tager udgangspunkt i at der skal laves en forbindelse over Egholm.
Vi venter svar på denne klage i løbet af foråret, og da Egholmsforbindelsen er underkendt, anses det for realistisk, at vejudbygningsplanen også underkendes.

Midt i valgkampen til amts og kommunalvalget, kom det frem, at en massiv argumentation, fra flere sider, har bevirket, at det nordjyske medlem af trafikudvalget; Rasmus Prehn, har skiftet holdning til en kommende 3. Limfjordsforbindelse. Hvor han tidligere har arbejdet for at etablere en Egholmsforbindelse, arbejder han nu helhjertet for at der laves et 3. rør, ved den eksisterende tunnel. En efter vores mening fornuftig beslutning, som selvfølgelig fører til at vi vil være blandt Rasmus støtterne, ved næste folketingsvalg!

Apropos valg, så var 2005 jo også et valgår, idet der jo, som bekendt var kommunalvalg, og flere af foreningens medlemmer stillede op til byrådet.. Valgkampen var en vattet affære, og den 3. Limfjordsforbindelse, blev på ingen måde et emne i valgkampen. Det hele kom, naturligt nok til at dreje sig om den kommende kommunalreform, så resultatet for vores opstillede kandidater, blev ret nedslående. Ikke bare mislykkedes det, at få flere ind, men de to som, i forvejen sad inde, røg ud med et brag.
Mht. at skaffe en større færge, så pågår der i øjeblikket et stort arbejde med at finde frem til en holdbar løsning på Egholms problemer med at få forskellige fornødenheder, transporteret til øen. Det opståede problem med olieforsyningen, var forudset længe, og er kun en enkelt brik i det store spil. Det ser for øvrigt ud til at kunne løses, i 1. omgang, da en forhandler i Vestbjerg, har en trailer, som kan transporter 440 l. olie af gangen. Den kan lånes gratis, og han kan også komme over med olie, men 440 l. af gangen, er ikke ret meget, så det er selv sagt ikke en holdbar løsning..
Vi har løbende fodret Teknisk Forvaltning med gode råd og ideer til hvor og hvordan der kan findes, og finansieres en ny færge, men vi har endnu ikke evnet at forklare dem, at det ikke er en ny, men bare en større færge vi har brug for, ligesom, vi heller ikke har formået at få dem til at begribe, at der ikke kræves en fordobling af mandskabet, hvis vi får en større færge. Den behøver jo ikke at sejle hele tiden. Den skal kun sejle når det er nødvendigt, nemlig når der er tunge transporter frem og tilbage, typisk når der skal korn og foderstoffer over, samt når der i sommerperioden er mange turister. Ellers skal den gamle 1-mandsbetjente færge selvfølgelig sejle..
For nylig har et af vores folketingsmedlemmer; Per Clausen, haft fat i sagen, og har fået det svar fra Rådmand Henrik Thomsen, at han ikke finder det nødvendigt med en større færge, i det olieproblemet, efter hans mening er løst med traileren fra Vestbjerg.. – Vi er ikke helt enige med rådmanden i denne sag, og vi har fået aftalt et møde med ham, hvor vi endnu en gang, vil prøve at forklare ham hvad det hele går ud på!!

Turismen på Egholm har det stadig fint, der har været rigtigt mange på øen, og vi har et godt samarbejde med Park og Natur. Vi har sammen arrangeret flere ture i årets løb, som for de flestes vedkommende har været rigtigt godt besøgt. Flere af foreningens medlemmer, er også, så småt begyndt på egen hånd, at agere guider rundt omkring på øen, og her får vi selvfølgelig lejlighed til fremkomme med vores syn på en evt. kommende motorvej..
Vi kan oplyse at der i år (2006) bliver flere ture end tidligere, hvilket nok kan til skrives, at Park og Naturs naturvejledere ikke ønsker Egholm spoleret af et alt ødelæggende vejprojekt.

Ud over samarbejdet med Park og Natur, har vi også haft et fint samarbejde med Aalborg Vest samråd, og under valgkampen, var vi hele tiden i tæt kontakt og bakkede op ved hinandens valgmøder. At vi så ikke fik valgt nogen ind er bare ærgerligt!

Vores underskrift indsamling, pågår stadig, selv om det ikke er noget vi har gjort ret meget ud af at reklamere med. Der ligger en liste på Kronborg, samt en liste i en kasse ved infokortet uden for restauranten. Endvidere har enkelte medlemmer samlet underskrifter ind forskellige steder, så alt i alt har vi vel omkring 4000 underskrifter i øjeblikket. Planen er at vi fortsætter med indsamlingen, for så at aflevere dem til det nye byråd, som tiltræder i 2007.

Underskriftsindsamlingen blev jo påbegyndt ved juletræstændingen 2004, og det var en stor glæde at vi fik lov at arrangere juletræstænding igen i 2005. – Esben Buch var guide ved en vandre tur ml. Kronborg og op til Statsbroen, og der var fint fremmøde, og det blev en helt fantastisk naturoplevelse. Der var simpelt hen så mange fugle, som nærmest lå i Nørredybet, og bare ventede på at blive over begloet.
Til selve tændingen var der rigtigt mange mennesker, som lyttede til Rasmus Prehns tale, og tog for sig af Kronborgs gløgg og æbleskiver.
Arrangementet er nu med i Park og Naturs folder, for 2006, og vi forventer at det er blevet til en fast tradition, at der tændes juletræ på Egholm..
Vi kunne jo foreslå Aalborg Kommune, at der næste jul tændes træer langs Limfjorden, hele vejen fra Nibe til Hals. Som en gestus til de nye medborgere i kommunen.

En stor tak til de mange som i årets løb har gjort en indsats for foreningen, enten ved at samle underskrifter, skrive læserbreve, udtale sig i radio og på TV, tale med folk ude i samfundet, eller på anden måde argumenteret mod forbindelsen, og/eller i stedet omtalt Egholm positivt, for det er på den måde vi kan bevare Egholm som en Ø.

Tak for 2005.
Henrik Mørch

Share Your Thoughts