Åbent brev til trafikministeren

Transport og Energiminister
Hr. Flemming Hansen

Åbent brev til Trafikministeren.

Foreningen Egholms Venner er bekendt med, at en håndfuld nordjyske politikere, i kølvandet af den tragiske ulykke ved motorvejen i Nørresundby den 25. april, har fremsendt anmodning om afsættelse af statslige midler til en 3. limfjordsforbindelse. Vi erfarer også at det påpeges, at det ikke vil være tilstrækkeligt med den billigste løsning, altså en paralleltunnel ved E 45. I stedet vil man have skatteyderne til at finansiere en vestlig forbindelse.
Vi er helt på det rene med, at der opstod meget store trafikale problemer i forbindelse med ulykken, men vi vil også have lov at henlede opmærksomheden på, at det nordjyske beredskab, ydede en formidabel indsats, hvor man, situationen taget i betragtning, meget ret hurtigt fik lukket op for alternative veje, og at både lokale og landsdækkende medier, hele tiden holdt offentligheden ajour, så man kunne tage forbehold for den trafikale situation.
Selv om der var det vi på nordjysk kalder ”bøvl”, så var der ikke på noget tidspunkt fare for menneskeliv, pga. dårlig fremkommelighed. Selv ikke da en ambulance, midt i myldretiden, skulle fra Hjørring sygehus til Aalborg Sygehus, overvejede man brug af helikopter! Man fik med mediernes hjælp, øvrige trafikanter gjort opmærksom på ambulancen, så de kunne tage det nødvendige hensyn.
Vi ved, fra tidligere henvendelser til ministeriet, at Statens opgave er, at sikre fremkommeligheden ved motorvej E 45, altså den eksisterende tunnel. Og vi mener ikke at dette helt uforudsigelige uheld, Skal udløse en skattefinansieret omkostning på 4 milliarder..
Anerkendte trafikforskere og byplanlæggere, ved AAU har tidligere meldt ud, at en udbygning af vejnettet ved den eksisterende tunnel, og muligvis, på et senere tidspunkt, et ekstra tunnelrør, vil være fuldt ud tilstrækkeligt, til afvikling af den fjordkrydsende trafik.
Danmarks Naturfrednings Forening anbefaler også en udbygning af den eksisterende tunnel, da det ikke vil få øget negativ indvirkning på natur og miljø.

Vi skal høfligst henlede opmærksomheden på, at den af by og amtsråd trufne beslutning om, at foretage arealreservationer til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, det såkaldte regionalplantillæg nr. 108, den 13. februar 2006, er blevet afvist, som ugyldigt af Naturklagenævnet.

Vi vil, høfligst tillade os at stille Ministeren følgende spørgsmål:

Er det Trafikministeren enig i, at en udbygning ved den eksisterende tunnel, evt. med en senere udbygning med et ekstra tunnelrør, vil være tilstrækkeligt til, at Staten kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af den fjordkrydsende trafik?

Er Trafikministeren enig i, at konsekvenserne af en langvarig total spærring af Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen, eller Vejlefjordbroen, vil afstedkomme langt større trafikale problemer, end en spærring af Limfjordstunnelen?

Er Trafikministeren enig i at det forekommer mærkværdigt, at Nordjyske lokalpolitikere, trods naturklagenævnets afgørelse, stadig ansøger om statslige midler til etablering af en motorvej over Egholm?
Vi erindrer om at trafikministeriet tidligere har afvist at betale for en 3. Limfjordsforbindelse, og vi håber man står fast på denne beslutning, da der mange andre steder i landet, forekommer langt større gener, end dem, som nordjyske trafikanter oplever i dagligdagen.
At der bliver kaos, hver gang en motorvejsbro styrter sammen, kan næppe undgås, men rent statistisk formoder vi det er rimeligt sjældent, at en sådan ulykke finder sted.

Hvis det har interesse, vil vi meget gerne have lov at vise vores Ø frem for Ministeren.

Med Venlig hilsen
Foreningen Egholms Venner
V/Henrik Mørch
Egholm 59
9000 Aalborg.

Share Your Thoughts