Formandens beretning 2017

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt.
Den øvrige del af formålsparagraffen, som går ud at sikre at Egholms natur har det bedst muligt, ser nu endelig også ud til at være tættere på at blive opfyldt. Aalborg kommune har i hvert fald bekendtgjort, at man ønsker hele Egholm gjort 100 % økologisk. Dermed bliver Egholm Danmarks største økologiske ø.
I øjeblikket er alle landbrug ved at omlægge til økologi. Og der er nedsat 5 arbejdsgrupper, som skal arbejde med forskellige emner. De fem grupper hedder: Fællesskab om økologiske fødevarer fra Egholm til Aalborg, Tilgængelighed, Et stærkt brand for Egholm som øko.ø, Natur – naturplan, Recirkulering af næringsstoffer på Egholm – Fra bolig til landbrug.

Foreløbig har ca. 20 øboer tilmeldt sig grupperne..
Samtidig forlyder det, at de økologiske produkter, som vil blive produceret på øen, er sikret afsætning, fordi det er planen, at en stor del af Aalborgs institutioner skal aftage produkterne. Med andre ord, ser det ud til, at landmændene på øen har en chance for også at få lidt økonomi ud økologien.

Der er stadig ikke afgørende nyt i forhold til ansøgningen om at få Egholm udlagt som fuglebeskyttelsesområde, men kort før jul tilkendegav DN dog at ansøgningen var blevet sendt.
I mandags (den 6. marts) havde vi et møde med bl.a. DN og her fortalte Thorkild Kjeldsen at der stadig arbejdes på at få udvidet fuglebeskyttelsesområdet, men at det nok er en langsommelig proces. Den nuværende Landbrugs og miljø minister er vist ikke lige den oplagte at tale udvidelse af Natura 2000 områder med snarere tværtimod, men nu må vi se… Mødet havde i øvrigt til formål at få DOF og DN til at invitere en konsulent fra Den danske naturfond med over og se på forholdene på Egholm. Det var der positiv stemning for, men vi skal først have fremstillet et projektkatalog, som vi kan bede Naturfonden tage stilling til.
Flere af foreningens medlemmer optræder aktivt for at promovere Egholm, ved at deltage i, og arrangere forskellige arrangementer på øen. Esben Buch har traditionen tro haft en masse mennesker med rundt på vandreture på øen, og husker hver gang at give en 100 % upolitisk og objektiv forklaring på hvilket fantastiske muligheder der er for at udvikle naturen på Egholm, hvor en fantastisk bestand vi har af Strandtudser, og hvor stor betydning ålegræsset har for de mange Lysbugede knortegæs, som overvintrer på, og omkring, Egholm. Andre skriver læserbreve, eller er aktive på de sociale medier.
Vi er også en gang i mellem så heldige at få noget om Egholm i pressen, og senest har der været en rigtig fin artikel om vores nye beboer på vores ældste ejendom; Damgården.

Der findes, ud over os selv, en række modstandsgrupper (altså grupper som er modstandere af en Egholmforbindelse), som man kan deltage i, og Egholms Venner er for tiden repræsenteret i: Fremtidens Aalborg, samt aktivgruppen, som har med demokrati i beslutningsprocesser og naturbeskyttelse at gøre.
Vi har som sædvanligt holdt Sankt hans aften, og her skal lyde en ekstra stor tak til Niels, som ved hjælp af diverse kemikalier, og andet spændende, fik ild i det sjask våde bål, som var anrettet på stranden ved Kronborg. Også en kæmpe tak til Henriette Kragbak for endnu et fantastisk billede til plakaten, og til Tage Kragbak for alt det andet arbejde med plakaten.

Og apropos Kronborg, så er der jo sket det at Aalborg kommune har solgt restauranten. Heldigvis er det Kasper Kristensen, som har købt den, og det er planen at den skal fortsætte som restaurant. Vi har jo altid haft et fremragende samarbejde med Kasper, og ser meget frem til at det må fortsætte..
Ud over Sankt hans, har vi også afholdt den traditionelle julevandring, som altid slutter af med gløgg og æbleskiver på Kronborg, og tænding af juletræet. Men om det bliver helt sådan til næste jul må stå hen i det uvisse. Aalborg Kommune har nemlig meddelt, at man af økonomiske årsager (ikke politiske!!) ikke har mulighed for at betale for juletræ og lys fremover. 🙁 Det er jo lidt specielt at vi lever i en Kommune, som har så spinkelt et budget, men der er jo ikke noget at gøre ved det.. Fattigdom og armod er ikke at spøge med!

Vores øvrige modstandere, altså dem, som ønsker sig en motorvej tværs over øen, fjumser stadig rundt og hyler op om ”tilsanding” af tunnelen, timelange køer hver dag, manglende udvikling, fuld enighed om Egholmlinjen, lynhurtig tilbagebetaling af investeringen, mulighed for OPP finansiering, og en masse andet vrøvl. De har haft det ene foretræde efter det andet for Transportministeren. De har kaldt ham i samråd, og har lavet lobbyarbejde sammen med deres venner i den nordjyske presse. De har for regionens penge ansat medarbejdere, som udelukkende skal arbejde for at fremme deres sag, om at få vedtaget en anlægslov, og de har, ligeledes for Regionens penge, tilknyttet et PR firma (Conexia), som skal forestå hele deres kampagne. Alligevel er der ikke frigivet så meget som en krone af de ca. 7 milliarder, som en motorvej vil koste. Der har været gjort forsøg på, at få dem til at indse, at det måske er mere realistisk at få en billigere linjeføring i gennem, men de har ikke set lyset endnu.

Vi har kunnet glæde os over, at mange af vores venner gang på gang har tilbagevist tilhængernes argumenter, og den seneste rapport fra Vejdirektoratet, som godtgjorde at den gennemsnitlige forsinkelse gennem tunnelen i myldretiden, kun er på 3 minutter, må have været en våd klud i ansigtet på dem, som gang på gang har fremlagt deres ”alternative fakta”, om at de holder i kø flere timer hver dag.

Vi ser ferm til endnu et aktivt år, og håber at vi kan få endnu flere folk på banen. 2017 er jo valgår, og det må jo tvinge nogle politikere til at komme ud af busken med deres meninger om hvor en evt. ny forbindelse skal være. Og hvad de forestiller sig der skal ske med Egholm. Vi oplever jo normalt det op til valg, at mange stikker hovedet i busken, og kommer med mærkværdige bla, bla, bla- svar når de bliver spurgt om deres holdning.
Til slut en stor tak til alle for en god indsats i årets løb, og en stor tak for husly i Klubhuset (Tages kontor) som vi ofte benytter til bestyrelsesmøder. Også en stor tak Til Infohuset i Østerådalen, som også ofte har lagt lokaler til vores aktiviteter. Senest mødet med DN og DOF i mandags.