Formandens beretning 2014.02.16

Som de foregående år, kan det konstateres, at foreningens formål er overholdt.. I hvert fald så nogen lunde.. Egholm er stadig en Ø, og der er ikke etableret nogen orm for vestlig forbindelse. Ang. bedst mulig trivsel af øens natur, har jeg de sidste år måttet stille et lille spørgsmålstegn ved, om det punkt er helt opfyldt.. Men nu det ser ud til at vi er ved at være på rette spor med hensyn til også at over holde den del af formålsparagraffen.

Naturgenopretning.
Vi har tidligere haft kontakt til Miljøministeriet, med henblik på at lave et større naturgenopretningsprojekt på Egholm, og fået et svar, som bl.a. tilkendegiver, at vi helst skal have Aalborg Kommunes accept af ideen. Samtidig har vi fået anvist en række fonde, hvor kommunen kan søge økonomisk støtte til at gennemføre projektet. Den nyligt oprettede naturfond, på 2 mia kr. er jo en oplagt mulighed for at få økonomi til at genoprette naturen på Egholm, så der bliver bedre forhold for dyr og planter, og samtidig til at forbedre forholdene for øens gæster i form af etablering af stisystemer mv. En væsentlig del af et naturgenopretningsprojekt går jo ud på at etablere mere strandeng, og da vandstanden i fjorden forventes at stige de kommende år, ligger det lige for at rykke øens diger længere ind mod øens midte, så man tillader at de lavest liggende områder oversvømmes en gang i mellem, når der er ekstreme vind og vandstandsforhold.

Status er, at der har været holdt møde med nogle lokale politikere, og at Rådmanden for By og Landskabsudvalget. Er orienteret om tiltaget, og virker meget positiv. Vi har tidligere fået indtryk af de kommunale embedsmænd, ser rigtig positivt på projektet, men hidtil har været holdt i kort snor fra såvel politisk side, som fra øverste ledelse i kommunen. Der er nu skiftet ud i både øverste ledelse, og på den politiske front, så vi tror mere på at det lykkes denne gang end tidligere.

Arrangementer:
Vi har gennem 2013 holdt fast i de arrangementer, som vi håber og tror, har en positiv effekt på den folkelige modstand mod en ødelæggelse af Egholm. Her tænkes naturligvis på Sankt Hans arrangementet, som endnu en gang samlede rigtig mange mennesker, og Juletræsarrangementet, som også blev en stor succes. Der for uden har vi hjulpet til ved et Ekstrem-løb, som arrangeres af en forening, som hedder: Nordic Race. En del af overskuddet fra løbet går til tidligere udsendte soldater, så det bakker vi selvfølgelig op om. Løbet startede i Lindholm Strandpark, og ruten gik over fjorden, og rundt på halvdelen af Egholm og tilbage igen over fjorden.. I alt en strækning på 14 km. Vi havde lavet en vand-bod på Malerens mark og det var nogle meget populære officials, som stod og delte vand ud til de trætte løbere. Vi har fået melding om at løbet også finder sted i år, og har tilkendegivet at vand-boden holder åbent igen..

Egholm Festival er også et arrangement som mange af foreningens medlemmer støtter op om, og deltager både som frivillig arbejdskraft, og som lystige festivalfreaks. Også dette arrangement ser vi frem til i 2014.

Udvidelse af fuglebeskyttelsesområde:
Vi har i løbet af 2013 samlet sammen på en masse af de billeder vi gennem årene har taget af sjældne fugle på Egholm, og vi vil, i løbes af foråret 2014, sende en ansøgning til Miljøministeriet (skov og Naturstyrelsen) for at få udvidet fuglebeskyttelsesområdet på og omkring Egholm. Da det nuværende område blev udpeget i 1979, var forholdene ganske anderledes, da ”Mudderet” slet ikke var af et så foretrukket område for fuglene, som det er blevet de senere år. På den tid kendte man heller ikke til de Lysbugede Knortegæs, som i den grad har indtaget Egholm, som et meget væsentligt raste og fourageringsområde.. Ja man fristes næsten til at kalde Egholm for fuglenes ferieparadis.

Nye politikere:
2013 var jo et valgår, og Aalborg byråd fik en helt ny sammensætning. Over halvdelen af de gamle medlemmer gik ud, og nye kom til. Vi synes det ser lidt mere positivt ud for os, som sammensætningen er nu.. Men man ved jo aldrig.. Det vil kunne findes eksempler på, at politikere har lovet et før valget. Og gjort noget helt andet efter de har fået sat sig i sædet.

3. Limfjordsforbindelse:
Der har gennem 2013 været et voldsomt lokalpolitisk pres på Folketinget for at få vedtaget en anlægslov for en vestlig forbindelse.. Alle midler er taget i brug, og sandheden om de ”umulige” trafikforhold i Nordjylland, er blevet gradbøjet, så nogle på ”Borgen” faktisk tror på, at der er daglige problemer med at krydse Limfjorden.

Vi har indtil for nylig haft en transportminister, som godt kendte til virkeligheden, men nu er der skiftet ud på pladsen, og en ny er kommet til.. Han mener bl.a. at det muligvis kan være relevant med en motorvej mellem Herning og Holstebro, så ham er vi ikke helt trygge ved. Vi sætter vores lid til, at de 7 milliarder, som en vestlig forbindelse mindst løber op i, vil få politikerne til at holde igen med at vedtage noget så tosset, og i stedet bruger kræfterne og pengene til at forbedre forholdene ved den eksisterende tunnel, og i øvrigt, at de mange spændende tiltag, som indgår i den nyligt vedtagne tog-aftale, vil bevirke, at man indser, at det er tåbeligt at lave motorvej over Egholm.

I virkeligheden burde almindelig sund fornuft, og det faktum, at Egholm er fyldt med beskyttet natur og internationalt beskyttede arter, for længst have fået politikerne til at slå bremsen i, men sådan er virkeligheden desværre ikke.

Færgen:
Den ”nye” Færge, Egholm ”, er med vilje ikke nævnt i beretningen, da vi synes den ligger mere i Egholm Samråds regi, men vi har da bemærket at der har været ”lidt” børnesygdomme.. For ikke at sige det fra begyndelsen har været en dilettant-forestilling af rang. Vi håber naturligvis på at problemerne løses, og at den større kapacitet giver sig udslag i at flere besøger Egholm, og får en positiv oplevelse.

Henrik Mørch