Den opdaterede VVM for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Ja, og kun over Egholm?? Er offentliggjort.

Der er høringsperiode frem til 30 april.. Vi har forsøgt at få udsat høringsperioden til Corona-pandemien er helt under kontrol, og samfundet fuldt genåbnet, men det er blevet afvist af Vejdirektoratet. Vi har også klaget til Ombudsmanden over Vejdirektoratets hårdnakkede fastholdelse af at høringen absolut skal foregå mens landet er delvist nedlukket, men også herfra var der et negativt svar. Svaret kan ses andet sted her på hjemmesiden.

Derfor er vi nødt til, at se om vi kan få rejst en stor offentlig modstand mod projektet. Opfordringen er derfor, at man læser VVM redegørelsen, og dernæst sender indsigelser til Vejdirektiratet om at man er modstander af en vestlig forbindelse.

Man kan læse VVM redegørelsen på nedenstående link:

https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/3-limfjordsforbindelse

Her er et par yderligere links til brug hvis man vil gå mere i dybden, og finde fejl og mangler:

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-02/Miljøkonsekvensrapport_Egholmlinjen.pdf

Du kan gøre indsigelse her
https://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/WebRegistrering/Registrering?hoeringid=3440ad30-ca6b-4ff7-ab94-f859332fecd8

Og her kan man se hvor mange indsigelser, der foreløbig er sendt

https://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/Webpublicering/Publicering?hoeringid=3440ad30-ca6b-4ff7-ab94-f859332fecd8

Det kan godt se ud til at vi er på vej til at slå Danmarksrekord i indsigelser i mod et motorvejsprojekt.

Svaret fra ombudsmanden:

Foreningen Egholms Venner c/o Henrik Mørch Christensen Egholm 599000 Aalborg. – Din henvendelse til Folketingets Ombudsmand

1.Jeg har modtaget det klageskema af 26. januar 2021med bilag, som du har sendt til mig som formand for Foreningen Egholms Venner.

Du skriver bl.a., at foreningen ønsker at klage over ”Vejdirektoratets afvisning af at udsætte høringen i forbindelse med opdateringen af VVM redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.” Du skriver også bl.a., at foreningen også ønsker at klage over, ”at der kun laves en opdatering af Eg-holmlinjen.”

2.Jeg har i dag sendt en kopi af dit klageskema med bilag til Vejdirektoratet. Det har jeg gjort, for at Vejdirektoratet kan vejlede dig om eventuelle muligheder for at klage over Vejdirektoratets beslutninger vedrørende høringstids-punktet for den opdaterede VVM redegørelse. Vejdirektoratet får samtidig lejlighed til i et brev til dig at tage stilling til dine bemærkninger vedrørende det forhold, at der kun laves en opdatering af Egholmlinjen.

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse (§ 14 i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Efter praksis tager ombudsmanden normalt heller ikke stilling til forhold, som myndigheden ikke selv har haft lejlighed til at tage stilling til.

Jeg henviser til § 16, stk. 1, i samme lov. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

3.Jeg beder dig om at vente, til du har fået svar fra Vejdirektoratet, før du tager stilling til, om der er grundlag for at klage til mig igen.

Jeg bemærker, at jeg ikke har taget stilling til, om jeg vil indlede en ombuds-mandsundersøgelse, hvis du klager til mig igen.

Jeg vil dog allerede nu gøre opmærksom på, at jeg ifølge reglerne for ombudsmandens arbejde kun i begrænset omfang kan tage stilling til afgørelser eller beslutninger, deri vidt omfang bygger på vurderinger og afvejninger af forskellige hensyn og omstændigheder. Som ombudsmand har jeg normalt ikke særlige forudsætninger for at afveje disse forskellige hensyn og om-stændigheder på en anden og bedre måde end de myndigheder, som beskæftiger sig med det pågældende sagsområde i det daglige. På samme måde kan jeg ifølge reglerne for ombudsmandens arbejde kun i begrænset omfang tage stilling til afgørelser eller beslutninger, der helt eller delvis bygger på en særlig fagkyndig viden –som f.eks. vejteknisk eller trafik-ingeniørmæssig viden. Det skyldesbl.a.at jeg som ombudsmand ikke har den fagkundskab, som er nødvendig for at foretage en kvalificeret bedømmelse af sådanne afgørelser eller beslutninger.

4.Jeg er opmærksom på, at du har sendt mig din mailkorrespondance med Vejdirektoratet som udklip i bilaget til dit klageskema.

Hvis du klager til mig igen, beder jeg dig om at sende mig uredigerede kopier af din korrespondancemed myndighederne i det oprindelige format, som du har sendt og modtaget skrivelserne.

Jeg har sendt en kopi af dette brev til Vejdirektoratet. Jeg foretager mig ikke mere i anledning dinhenvendelse.

Med venlig hilsenfor ombudsmanden

Kopi til: Vejdirektoratet