Formandens beretning 2015

Jeg plejer at fortælle, at vi siden sidst har kunnet opfylde foreningens formål nogenlunde, nemlig ved at Egholm stadig en ø, og, at der ikke er etableret en bynær vestlig forbindelse. Om Egholms natur trives bedst muligt, har jeg som regel sat spørgsmålstegn ved.. I år er det tætteste vi har været på, at jeg skulle starte beretningen omvendt. Det er jo nok gået op for de fleste, at Folketingets transportudvalg den 25. juni 2014 aftalte, at en evt. kommende 3. limfjordsforbindelse skal etableres i Egholmlinjen, og dermed vil Egholm jo ikke længere være en ø, og en vestlig bynær forbindelse vil være etableret..

Angående naturen på øen er der til gengæld måske lidt lysere udsigter, da Aalborg byråd i 2015, har afsat 500.000,- til forundersøgelser med henblik på at lave naturgenopretningsprojekter 3 steder i kommunen, og det ene sted er Egholm.

Inden havde vi, den 11. februar, haft møder med Per Clausen og Jens Toft Nielsen, som lovede at presse på overfor Teknik og Miljø udvalget, og sammen med det pres vi selv og Samrådet, har lagt, har det givetvis været med til, at sætte skub i planerne. Kan i øvrigt fornemme, at Stadsgartneren er meget hooked på at få Egholm gjort mere rekreativ og naturvenlig. 🙂

Ellers har det været et hektisk år og jeg remser her op nogle af de aktiviteter, som vi har deltaget i, og nogle af de tiltag vi har gjort for at sikre at Egholm fortsat er en ø:

Den 12. marts 2014, altså for præcis et år siden, og i disse lokaler, afholdt vi møde med DN og DOF hvor vi fremlagede et udkast til ansøgning om udvidelse af fuglebeskyttelsesområde nr. 1. (Nibe bredning) Så området kommer til at omfatte hele Egholm, samt Nørredybet ned til Lindholm Ås udløb, samt Sønderdybet, og kystlinjen ved Aalborg vest og Hasseris ud til den eksisterende FBO grænse.

DN og DOF var lidt usikre på om det kunne lade sig gøre, men DOF ville dog forsøge at tage emnet op i forbindelse med den forestående IBA rapport, som man var ved at udarbejde.

Den 5. september modtog vi endelig DOFs IBA (important bird aera)rapport, hvor det nye område er tegnet ind, præcis som vi har foreslået, og hvor man tilkendegiver, at man foreslår FBO udvidet til den nye grænse. De nye grænser er blevet til i samarbejde med bl.a. Anton Thøger-Larsen her fra egnen, samt Preben Clausen, som er ansat ved Århus universitet, og anses for at være en af landets absolut dygtigste ”gåseforsker”.

Næste skridt er at indsende en ansøgning om udvidelsen til Naturstyrelsen under miljøministeriet. Indtil da, fortsætter vi med at dokumentere at Lysbugede knortegæs holder til ved Egholm.

Den 5. maj deltog vi i et møde med Rasmus Prehn, hvor han fortalte, at han blev nødt til at stemme for Egholmlinjen!?
Han havde jo ellers svoret, at han var i mod en Egholmlinje, og har helt sikkert fået mange stemmer af samme grund.. Han begrundede sit løftebrud med, at han var under et ekstremt hårdt pres fra lokale Socialdemokrater. Samtidig fastslog han at han kunne få gennemført en udvidelse ved E45 i sydgående retning i form af et ekstra spor lige efter tunnelen. Og at vi på den måde ville vinde tid.

Den 24. juni deltog vi i et foretræde for Folketingets transportudvalg, hvor vi fremlagde nogle af vores indsigelser i mod en vestlig 3. Limfjordsforbindelse. Vi var 6 mennesker af sted, og fik sammenlagt ca. 15 minutter.. til at fremlægge vores argumenter. (sådan fungerer demokratiet) Til sammenligning havde tilhængerne af en vestlig forbindelse haft besøg af transportministeren samt transportudvalget flere gange af mange timer, Vi havde selvfølgelig også inviteret Transportministeren, men han afslog at mødes med os.

Den 25. juni fik vi besked om, at Transportudvalget have aftalt, at en 3. Limfjordsforbindelse skulle gå via Egholm! En af begrundelsen herfor var, at nu kunne man ikke længere lade de 6 lodsejere fra Hvorupgård vente i uvisheden på hvor 3. Limfjordsforbindelse ville komme!? De sad jo med usælgelige huse, og kunne ikke komme videre i livet.. Hvor mange som nu sidder i uvished? og hvor mange sidder i usælgelige boliger i Dall, Skalborg, Drastrup, Hasseris enge, Gl. Hasseris, Mølholm, Aalborg vest, Lindholm, Voerbjerg, og på Egholm?? Ja det har man vist ikke opgjort hos ministeriet.

De følgende dage kunne vi se at flere af de politikere, som vi tidligere havde støttet og anset som allierede, havde vendt på et tallerken på en nat, og nu var de glade for at der endelig var truffet en beslutning!??. Vi nævner ingen navne men som de vil aldrig blive glemt!!

OP til beslutningen blev truffet foregik der en del lobbyarbejde, og der var en del debat, og under folkemødet på Bornholm, havde Regionsrådets formand Ulla Astman Nielsen, som svar på et spørgsmål fra SFs Karsten Hønge erklæret at modstanderne ”talte lidt om en Strandtudse, men den er kun fundet i død form”! Det syntes vi var en lige lovlig kraftig løgn, at fyre af under en offentlig debat, så vi skrev til Transportministeren, og forklarede ham sagen, og fortalte ham at vi fandt det underligt at sådan en løgnehistorie var at finde på Transportministeriets hjemmeside.. Svaret fra Ministeren var, at Ulla Astman var citeret korrekt, og at vi måtte rette henvendelse til hende hvis vi var uenige.. Det har vi ikke gjort endnu..

Vi havde gennem længere tid holdt møder med forskellige grupper og enkelt personer, som også kæmpede i mod en vestlig forbindelse.. Efter flere betænkeligheder og diverse rådslagninger i bestyrelsen valgte vi at gå med i den nystartede forening Fremtidens Aalborg. Foreningen blev officielt dannet på et stormøde på Studenterhuset, den 25. september, og vi fik en plads i bestyrelsen. Foreningen er en paraplyorganisation af modstandere mod en vestlig forbindelse. Her bliver løbende arbejdet sammen om diverse indsigelser og henvendelser til politikere og myndigheder, og der er nedsat et par undergrupper. En som arbejder med Natur, miljø og demokrati, og en arbejder mest med trafik, og endelig er der nogle folk, som tager sig af diverse aktioner og aktiviteter. Ud over stormødet på har vi holdt en lang række bestyrelsesmøder, og har holdt møder motorvejsmodstandere fra andre steder i Danmark. Et arbejde, som fortsætter med fuld kraft

Vi har genfremsendt klager over manglende afværgeforanstaltninger for diverse bilag 4 arter, udpegnings arter, og naturtyper, bl.a. Lysbuget knortegås og strandtudse.
Vi fik svar tilbage fra Vejdirektoratet, som var temmelig svære at parre sammen med de spørgsmål, som var stillet, og nogle var af en karakter, som man ikke troede mulig.. F.eks. besvarede de vores bekymring for Strandtudsens evne til at yngle, på grund af støjen fra motorvejen med, at hvis det viser sig at Strandtudserne har gene af støjen når motorvejen er etableret, så laver man bare nogle ekstra vandhuller langt væk fra vejen.. Man mener at Mosehornuglen, som jager ved hjælp af hørelsen, og som ofte ses lige øst for linjeføringen, bare kan holde sig i en afstand af 300 m fra motorvejen, for så skulle støjen ikke genere dem.. Problemet er bare at så er de henvist til at jegs ude i fjorden, og da de lever af mus og os bekendt ikke af fisk. Lysbugede knortegæs maner man ikke generes af støjen, selv om de kommunikerer helt vildt meget, for nogle undersøgelser fra Tyskland viser at gæs ikke har de store problemer med motorveje.. Det pudsige er at der ikke er Lysbugede knortegæs i Tyskland, hvilket Vejdirektoratet også erkender, men når det gælder en gåseart, så gælder det alle mener vejdirektoratet.

Ellers har vi vist flaget, og rakket ned på motorvejen hver gang der har været en chance. Ikke mindst vores Naturvejleder, har haft adskillige selskaber med på ture på Egholm, og hver gang givet udtryk for at det er helt galt at lave en motorvej her. Vi lokale har også haft nogle selskaber med rundt, og på samme måde forsøgt, at få folk til at se øens kvaliteter.

Som altid har vi afholdt et flot besøgt Sankt Hansbål, og den traditionelle juletræstænding er også kommet for at blive.
Også ekstremløbet Nordic race har vi hjulpet med at arrangere, og igen i år havde vi et flot hold med, som vanduddelere..

Også Egholm-festival gik rigtig fint igen i år. Et godt initiativ som vi havde folk, som deltog i både hvad angår forberedelse, afvikling og oprydning.